Centrale des marchés
Services de nettoyage de bâtiments
Zala Megyei Kormányhivatal 8900Zalaegerszeg csontos.csilla@zalakozig.hu +36 92 507 755
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de nettoyage de bâtiments

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794188

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426429-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Hongrie-Zalaegerszeg: Services de nettoyage de bâtiments

2015/S 235-426429

Zala Megyei Kormányhivatal, AK17242, Kosztolányi Dezső u. 10., À l'attention de: Csontos Csilla, Zalaegerszeg 8900, HONGRIE. Téléphone: +36 92507773. Fax: +36 92507755. E-mail: csontos.csilla@zalakozig.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 4.11.2015, 2015/S 213-389581)

Objet:
CPV:90911200, 90911300, 90919100, 90919200

Services de nettoyage de bâtiments

Services de nettoyage de vitres

Services de nettoyage de matériel de bureau

Services de nettoyage de bureaux

Au lieu de: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanaiban – Keszthely, Letenye, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót településeken – összesen 27 objektumban, 22 254 m² alapterületen, 4 510 m² nagyságú tisztítandó üvegfelület, 912 fő összes dolgozói létszám.

Az ajánlati dokumentációban részletezett ingatlanokban és specifikációkkal az ingatlanok belső alapterületén (takarítandó területén) rendszeres és éves nagytakarítási feladatok és külső-belső ablaktisztítás.

A beszerzés tárgyát képezi a higiénés termékek biztosítása is. Az ajánlattevőnek a feladat ellátásához szükséges tisztító-, fertőtlenítő-, illatosító-, valamint töltő anyagokat I. osztályú kéztörlő papírt és 3 rtg. WC papírt, folyékony szappant, WC illatosítót saját költségén kell biztosítania, illetve – a már használatban lévő – kiürült WC papírtartókat, kéztörlő papírtartókat, WC illatosítókat és folyékony szappan-adagolókat folyamatosan, a felmerülő igényeknek megfelelően kell feltöltenie. A teakonyhák esetében a konyhai töltőanyagok vállalkozó általi biztosítása, rendszeres feltöltése nem tárgya jelen eljárásnak.

A feladatok és feltételek részletezését a dokumentáció (ezen belül különösen a Vállalkozási Szerződés 1. és 2. számú melléklete) tartalmazza.

Ajánlatkérő a dokumentációt a VI.3 pontban részletezettek szerint rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől -5 %-os mértékben eltérhet.

mértékben eltérhet.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ha a Vállalkozó a szolgáltatást nem teljesítette az előírt határidőre, vagy minőségileg kifogásolható szolgáltatást végzett, Megrendelő a hibás, illetve késedelmes teljesítés miatt napi kötbért követelhet.

— Késedelmi kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalt bármely feladatát neki felróható okból késedelmesen teljesíti, a késedelemmel érintett időszak minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napja után az érintett ingatlanra vonatkozó egy havi Áfa nélkül számított vállalkozási díj 2 %-a.

— Hibás teljesítési kötbér: Nyertes ajánlattevő minőségi, mennyiségi kifogás esetén a hiba bejelentésétől számított naptól a kijavított, szerződésszerű, minőségileg, mennyiségileg kifogástalan szolgáltatás nyújtásáig napi kötbért köteles fizetni. Mértéke az érintett ingatlanra vonatkozó egy havi Áfa nélkül számított vállalkozási díj 2 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes összege legfeljebb a teljes szerződéses időszakra számított nettó vállalkozási díj 10 %-a lehet. Amennyiben a fenti kötbérek együttes összege eléri ezt a mértéket, Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A kifizetésekre havonta utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

Az ellenszolgáltatás összege a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében 30 naptári napon belül átutalással, forintban kerül kifizetésre figyelembe véve a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk 6:130 § (1) bekezdésének vonatkozó előírásait. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell:

P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja ajánlattevő saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó – számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredmény-kimutatás) releváns oldalai, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ajánlatban nem szükséges, ezt azonban az ajánlatban jelezni szükséges.

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, abban az esetben az igazolási mód az Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.

A 310/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az igazolási mód ajánlattevő működésének ideje alatt (az eljárást megindító felhívás megküldésnek időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületekben végzett takarítási szolgáltatás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P.1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

(…)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább egy darab, minimum 20 db közhasználatú épületre vonatkozó, 12 hónap időtartamban folyamatosan teljesített, közhasználatú épületekben végzett olyan – takarítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó – referenciával, amelyben az ellenszolgáltatás nettó értéke eléri a 28 000 000 HUF, és a takarított épülete(ke)n belüli alapterület eléri a 16 700 m².

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel az alábbiak szerint:

— legalább 3 fő takarítói OKJ-s végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 12 hónapos közhasználatú épületek takarítása során szerzett gyakorlattal, továbbá

— legalább 19 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt takarítóval, akik alapfokú végzettséggel és legalább 12 hónapos közhasználatú épületek takarításában szerzett gyakorlattal rendelkeznek,

— legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű minőségirányításért felelős belső auditori személlyel, aki rendelkezik legalább 12 hónapos közhasználatú épületek takarítása során végzett minőségi irányítási gyakorlattal.

Ugyanazon szakember több pozícióra nem jelölhető. (Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseinek megfelelően)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

11.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

11.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

11.12.2015 (10:00)

VI.3) További információk:

8. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.

(…)

10. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában nem forintban meghatározott összeg szerepel, abban az esetben ajánlatkérő az összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának az Európai Unió Hivatalos lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbankban) történő megjelenése napján (amennyiben az hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapon) érvényes hivatalos devizaárfolyamát veszi alapul a nem forintban meghatározott összeg forintba történő átszámítása során.

(…)

21. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: +36 613469400, fax: +36 613469417, zöld szám: +36 680204292, a területi kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található,

ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: +36 614761100, fax: +36 614761390, zöld szám: +36 680204264, a megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23., tel.: +36 13012900, fax: +36 13012903, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 internet-címen található

Nemzeti Adó- és Vámhivatal: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36 14285100, +36 40424242, Fax: +36 14285382, www.nav.gov.hu

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36 12249100, Fax: +36 12249262., www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B., Telefon: +36 17952975, Fax: +36 17950760, www.egyenlobanasmod.hu

(…)

27. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.

Lire: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinek elhelyezésére szolgáló ingatlanaiban Keszthely,

Letenye, Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót településeken összesen 27 objektumban, 22 254 m² alapterületen, 4 510 m² nagyságú tisztítandó üvegfelület, 912 fő összes dolgozói létszám.

Az ajánlati dokumentációban részletezett ingatlanokban és specifikációkkal az ingatlanok belső alapterületén (takarítandó területén) rendszeres és éves nagytakarítási feladatok és külső-belső ablaktisztítás.

A beszerzés tárgyát képezi a higiénés termékek biztosítása is. Az ajánlattevőnek a feladat ellátásához szükséges tisztító, fertőtlenítő, illatosító, valamint töltőanyagokat, kéztörlő papírt és 3 rtg. WC-papírt, folyékony szappant, WC-illatosítót saját költségén kell biztosítania, illetve a már használatban lévő kiürült WC-papír-tartókat, kéztörlőpapír-tartókat, WC-illatosítókat és folyékonyszappan-adagolókat folyamatosan, a felmerülő igényeknek megfelelően kell feltöltenie. A teakonyhák esetében a konyhai töltőanyagok vállalkozó általi biztosítása, rendszeres feltöltése nem tárgya jelen eljárásnak.

A feladatok és feltételek részletezését a dokumentáció (ezen belül különösen a Vállalkozási szerződés 1. és 2. számú melléklete) tartalmazza. Ajánlatkérő a dokumentációt a VI.3 pontban részletezettek szerint rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől 5 %-os mértékben eltérhet.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ha a Vállalkozó a szolgáltatást nem teljesítette az előírt határidőre, vagy minőségileg kifogásolható szolgáltatást végzett, megrendelő a hibás, illetve késedelmes teljesítés miatt napi kötbért követelhet.

Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalt bármely feladatát neki felróható okból késedelmesen teljesíti, a késedelemmel érintett időszak minden napjára késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a félévenkénti takarítás esetében a késedelem minden napja után az érintett ingatlanra vonatkozó egy havi áfa nélkül számított vállalkozási díj 2 %-a, egyéb esetben az érintett ingatlanra vonatkozó 1 havi áfa nélkül számított vállalkozási díj 0,5 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: nyertes ajánlattevő minőségi, mennyiségi kifogás esetén a hiba bejelentésétől számított naptól a kijavított, szerződésszerű, minőségileg, mennyiségileg kifogástalan szolgáltatás nyújtásáig napi kötbért köteles fizetni. Mértéke a félévenkénti takarítás esetében az érintett ingatlanra vonatkozó egy havi áfa nélkül számított vállalkozási díj 2 %-a, egyéb esetben az érintett ingatlanra vonatkozó 1 havi áfa nélkül számított vállalkozási díj 0,5 %-a.

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes összege legfeljebb a teljes szerződéses időszakra számított nettó vállalkozási díj 10 %-a lehet. Amennyiben a fenti kötbérek együttes összege eléri ezt a mértéket, ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Mind a hibás, mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít és előlegszámlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A kifizetésekre havonta utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

Az ellenszolgáltatás összege a nyertes ajánlattevő általi teljesítést és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében 30 naptári napon belül átutalással, HUF-ban kerül kifizetésre figyelembe véve a Kbt. 130. § (1), (5)–(6) bekezdésének, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének vonatkozó előírásait. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem követeli meg, illetve a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód.

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell:

P/1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja ajánlattevő saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérleg és eredménykimutatás) releváns oldalai, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ajánlatban nem szükséges, ezt azonban az ajánlatban jelezni szükséges.

Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, abban az esetben az igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.

A 310/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az igazolási mód ajánlattevő működésének ideje alatt (az eljárást megindító felhívás megküldésnek időpontjáig) a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú épületekben végzett takarítási szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P.1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a P1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ami akként értelmezendő, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

(…)

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 darab, minimum 18 db közhasználatú épületre vonatkozó, 12 hónap időtartamban folyamatosan teljesített, közhasználatú épületekben végzett olyan takarítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciával, amelyben az ellenszolgáltatás nettó értéke eléri a 28 000 000 HUF-ot, és a takarított épülete(ke)n belüli alapterület eléri a 16 700 m²-t.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel az alábbiak szerint:

— legalább 3 fő takarítói OKJ-s végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik rendelkeznek legalább 12 hónapos közhasználatú épületek takarítása során szerzett gyakorlattal, továbbá

— legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, minőségirányításért felelős belső auditori személlyel, aki rendelkezik legalább 12 hónapos közhasználatú épületek takarítása során végzett minőségi irányítási gyakorlattal.

Ugyanazon szakember több pozícióra nem jelölhető. (Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésének megfelelően).

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

21.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

21.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

21.12.2015 (10:00)

VI.3) További információk:

8. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Egyéb esetben ajánlatkérő előírja a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell.

10. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában nem HUF-ban meghatározott összeg szerepel, abban az esetben ajánlatkérő az összeget a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának az Európai Unió Hivatalos lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (TED-adatbankban) történő megjelenése napján (amennyiben az hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapon) érvényes hivatalos devizaárfolyamát veszi alapul a nem HUF-ban meghatározott összeg HUF-ba történő átszámítása során. Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

21. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

— Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 4., tel.: +36 13742700, http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium,

— ÁNTSZ, 1097 Budapest, Gyáli út 26.,, levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839., tel.: +36 14761100, fax: +36 14761390, zöld szám: +36 80204264. A megyei és városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internetcímen található,

— Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 1145 Budapest, Columbus u. 1723., tel.: +36 13012900, fax: +36 13012903, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1 internetcímen található,

— Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2., tel.: +36 14285100, +36 40424242, fax: +36 14285382, www.nav.gov.hu

— Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., tel.: +36 12249100, fax: +36 12249262, www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

— Egyenlő Bánásmód Hatóság, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B., tel.: +36 17952975, fax: +36 17950760, www.egyenlobanasmod.hu

27. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig legalább 19 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt takarító személyzet meglétét kell igazolnia, akik alapfokú végzettséggel és legalább 12 hónapos közhasználatú épületek takarításában szerzett gyakorlattal rendelkeznek.

A szerződéskötés időpontjában a takarító személyzet meglétét nyertes ajánlattevő a képzettséget (szakmai tapasztalatot) igazoló önéletrajzok benyújtásával köteles igazolni. Az önéletrajzot az azt készítő személynek saját kezű aláírásával kell ellátnia.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

— a Kbt. 42. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani, úgy, hogy az ajánlattételre rendelkezésre álljon a törvény által előírt minimális ajánlattételi határidő legalább fele.

A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása:

— szerződéstervezet 13. a/ és b/ pontja.

Korábbi szövegezés:

13./ a szerződés hatálya, a szerződés felmondása:

a./ szerződő felek megállapodnak abban, hogy megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani rendes felmondás joga 3 hónap rendes felmondási idő betartásával.

A Ptk. 6:213. § (1) bek. szerint, aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, a másik félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést.

b./ Megrendelő kiköti az azonnali hatályú felmondás jogát, akként, hogy megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogával az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén élhet írásban tett jognyilatkozatával, az azonnali hatályú felmondás indokát közölve vállalkozóval:

— ha a teljesítés írásbeli felszólítás ellenére 5 napon túl késedelmes és/vagy hibás,

— ha a vállalkozó ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,

— ha a vállalkozóval szemben a késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes összege eléri a teljes szerződéses időszakra számított nettó vállalkozási díj 10 %-át, illetve

— az ellenőrzési kötelezettség be nem tartása miatt.

Módosított szövegezés:

13./ A szerződés hatálya, a szerződés felmondása:

a./ A Ptk. 6:213. § (1) bek. szerint, aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, a másik félhez intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést.

b./ Megrendelő kiköti az azonnali hatályú felmondás jogát, akként, hogy megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogával az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén élhet írásban tett jognyilatkozatával, az azonnali hatályú felmondás indokát közölve vállalkozóval:

— ha a teljesítés írásbeli felszólítás ellenére 5 napon túl késedelmes és/vagy hibás,

— ha a vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult,

— ha a vállalkozóval szemben a késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes összege eléri a teljes szerződéses időszakra számított nettó vállalkozási díj 10 %-át, illetve az ellenőrzési kötelezettség be nem tartása miatt.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00