Centrale des marchés
Travaux de forage et d'exploration 1. Przedmiot zamówieniaZakres zamówienia obejmuje:Wykonanie robót górniczych – docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przec...
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 41800Zabrze amaraszek@muzeumgornictwa.plkpoprawa@muzeumgornictwa.plesmietana@muzeumgornictwa.pl
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de forage et d'exploration

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793676

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425712-2015
1. Przedmiot zamówieniaZakres zamówienia obejmuje:Wykonanie robót górniczych – docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja w rozbiciu na:1. Zadanie I1. Ostateczne zabezpieczenie wybranych wyrobisk i sztolni południowej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 „Broja” obejmujące:1.1. Wykonanie na całym odcinku sztolni korekty spągu wyrobiska (wyrównanie) do poziomu kanału ściekowego wraz z wykonaniem ww. kanału wzdłuż sztolni południowej (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ) oraz zabudowę tamy wentylacyjnej na tym odcinku. Dokładną lokalizację zabudowy tamy wskaże KRZ Zamawiającego.1.2. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.1.3. Wykonanie obudowy ostatecznej przedłużenia przecinki nr 5 „Broja” na południe od sztolni południowej – na podstawie projektów będących załącznikami nr 10, 13 i 14 do SIWZ.1.4. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni południowej na długości ok. 295m, tj. od 13m na zachód od rozwidlenia wschodniego do przecinki nr 5 Broja (wraz ze skrzyżowaniem) w sposób jednoznacznie określony procentowo w Tabeli 5.1 Projektu N ( poz. 2–17) – załącznik nr 11 do SIWZ.1.5. Chodnik „Prinz Schoenaich” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ.1.6. Pochylnia „Guido” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ.Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.4, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1 projektu N (załącznik nr 11 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.2. Zadanie II1. Ostateczne zabezpieczenie wyrobisk w rejonie szybu „Carnall”:1.1. Przecinka nr 1 „Fryderyk” na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ.1.2. Przecinka nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ.1.3. Chodnik łączący szyb „Carnall” z przecinką nr 2 „Julietta” wraz z tamą bezpieczeństwa na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ.1.4. Przekop pochyły na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ.1.5. Komora pomp i Chodnik wodny na podstawie projektu będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ.1.6. Ostateczne zabezpieczenie sztolni północnej na odcinku od rozwidlenia wschodniego do chodnika wodnego obejmujące:1.6.1. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.1.6.2. Wykonanie 16m odcinka obudowy murowej z cegły na odcinku od 1,0m do 17,0m sztolni północnej licząc od rozwidlenia wschodniego zgodnie z projektem będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ (odcinek nr II w Tabeli 5.1.).1.6.3. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni północnej na odcinkach jednoznacznie określonych procentowo w Tabeli 5.1 (odcinki od III do VIII) Projektu A – zał. nr 9. wraz z zabudową tamy wentylacyjnej na odcinku pomiędzy rozwidleniem wschodnim, a przecinką nr 1 „Fryderyk”. Dokładną lokalizację zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego.3. Wykonanie pompowni P3 i P4 na podstawie projektów będących załącznikami nr 10 i 13 do SIWZ (w tym rząpi i zasilających kanałów ściekowych z obu sztolni).Uwaga! W odniesieniu do zakresu robót wskazanych w punkcie 1.6.3. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu określonego w Tabeli 5.1. projektu A (załącznik nr 9 do SIWZ). Ostateczna wartość robót w danym zakresie może więc ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ostateczne rozliczenie tego zakresu nastąpi w takim przypadku na podstawie cen wskazanych w Tabeli jednostek obmiarowych, która będzie stanowiła załącznik do umowy.Po wykonaniu robót związanych z ostatecznym zabezpieczeniem wyrobisk należy przywrócić poprzedni stan istniejących instalacji (linie kablowe i rurociąg p.poż.), przy czym w sztolni południowej rurociąg p.poż. należy ostatecznie zabudować na ociosie południowym, kable energetyczne i oświetleniowe na ociosie południowym, a kable teletechniczne w strzałce wyrobiska lub na ociosie północnym.Realizację przedmiotu umowy należy rozpocząć od zadania nr I celem szybkiego ukończenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w sztolni południowej. Wskazanym jest, aby zadanie nr II wykonywać równolegle z zadaniem nr I w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy.Ważnym elementem wchodzącym w zakres zadania będą specjalistyczne roboty murarskie, w związku z powyższym Zamawiający będzie szczególnie wymagał w trakcie realizacji zadania fachowego, terminowego oraz prowadzonego w odpowiednio wysokim standardzie ich wykonawstwa.3.2. Rozwiązania równoważneIlekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji i innych załącznikach, jest mowa o – produkcie, materiale czy systemie typu lub np. – należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00