Centrale des marchés
Réactifs de laboratoire
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 50556Wrocław usk.dzp5@wp.pl +48 71 733 11 49
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réactifs de laboratoire

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793736

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425842-2015
04/12/2015    S235    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Wrocław: Réactifs de laboratoire

2015/S 235-425842

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, À l'attention de: Piotr Łuczejko, Wrocław 50-556, POLOGNE. Téléphone: +48 717331140. Fax: +48 717331149. E-mail: usk.dzp5@wp.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.11.2015, 2015/S 220-400698)

Objet:
CPV:33696500, 33696200, 33100000

Réactifs de laboratoire

Réactifs pour analyses de sang

Équipements médicaux

Au lieu de: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3. gwałtownej dekoniunktury,

4. ograniczenia dostępności surowców.

5. zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ.

— Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

W przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian.

W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c. Zmiana taka wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

7.Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

wygaśnięcia świadectwa rejestracji,

przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla zamawiającego.

8. Zmiana, o której mowa w ust. 7, będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie:

nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

niższej od ceny asortymentu objętego umową.

9. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

10. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

22.12.2015 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

22.12.2015 (13:00)

Lire: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy może nastąpić jedynie w przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

c) gwałtownej dekoniunktury;

d) ograniczenia dostępności surowców;

e) zmniejszenia finansowania procedury medycznej przez NFZ.

— Zmiana taka nastąpić może na zgodny wniosek stron i wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

7. W przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian.

W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c. Zmiana taka wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.

8. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

— zaprzestania wytwarzania asortymentu objętego umową,

— wygaśnięcia świadectwa rejestracji lub dopuszczenia do obrotu

— przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla zamawiającego.

9. Zmiana, o której mowa w ust. 8, będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie:

— nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową,

— niższej od ceny asortymentu objętego umową.

10. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

11. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

12. Przy zmianie jedynie numeru katalogowego produktu przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów nie jest konieczne sporządzenie aneksu ( zmiana nieistotna). W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek pisemnego poinformowania Kierownika Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.12.2015 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.12.2015 (13:00)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00