Centrale des marchés
Matériel informatique 1. Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Uniwersytet Warszawski 00927Warszawa dzp@adm.uw.edu.planna.kur@adm.uw.edu.pl +48 22 552 25 07
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Recherche France Warszawa Première publication
Archive

Matériel informatique

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794598

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426029-2015
1. Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna” dla Części 1 i 2 – stanowiącej załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ oraz we wzorze umowy (rozdział III SIWZ) – dokumenty dostępne na stronie internetowej www.uw.edu.pl3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) następujące części:Część nr 1: Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich – urządzenia z roczną gwarancją;Część nr 2: Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek uniwersyteckich – urządzenia z 3-letnią gwarancją.4. Wykonawca będzie wykonywał sukcesywne dostawy na podstawie zamówienia/zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną (na adres e-mail Wykonawcy) w terminie maksymalnie do 21 dni od daty złożenia zamówienia.5. Urządzenia/sprzęt mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego i uruchomione w miejscu wskazanym przez użytkownika.6. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji.7. Wszystkie elementy dostarczonego sprzętu komputerowego muszą być fabrycznie nowe (nie używane).8. Cały sprzęt musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.9. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje.10. Wykonawca urządzenia będzie dostarczać w oryginalnych opakowaniach producenta.11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.12. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.13. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych podzespołów.16. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją.17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu zaproponowanego w ofercie na równoważny lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Parametry nowego sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00