Centrale des marchés
Services de conception technique
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 03734Warszawa joanna.dabrowska@plk-sa.pl +48 22 473 23 99
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de conception technique

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793594

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425601-2015
04/12/2015    S235    - - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure restreinte 

Pologne-Varsovie: Services de conception technique

2015/S 235-425601

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, À l'attention de: Joanna Dąbrowska, Warszawa 03-734, POLOGNE. Fax: +48 224732399. E-mail: joanna.dabrowska@plk-sa.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 20.10.2015, 2015/S 203-367933)

Objet:
CPV:71320000, 71322000, 45111200, 45213320, 45330000, 45233120, 45234000, 45230000, 45234115, 32521000

Services de conception technique

Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

Travaux de préparation et de dégagement de chantier

Travaux de construction de bâtiments liés aux transports ferroviaires

Travaux de plomberie

Travaux de construction de routes

Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage

Travaux de signalisation ferroviaire

Câbles de télécommunications

Au lieu de: 

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

I. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

1. Za KAŻDE zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), odcinek o długości 30 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 66 000 000,00 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych), przy czym co najmniej 10 km robót wykonywana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów. Za każdy kolejny wybudowany, przebudowany lub zmodernizowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej o długości 10 km, (maksymalnie cztery odcinki) – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu);

2. Za KAŻDE zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) odcinek o długości 30 km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej, o wartości co najmniej 39 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych), przy czym co najmniej 10 km robót wykonywana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 20 punktów. Za każdy kolejny wybudowany, przebudowany lub zmodernizowany w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej o długości 10 km, (maksymalnie cztery odcinki) – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać

40 punktów w jednym Zamówieniu;

3. Za KAŻDE zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) jednej stacji kolejowej (przy czym budowa lub przebudowa obejmowała co najmniej pięć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną oraz co najmniej dwoma peronami) – Wykonawca otrzyma 20 punktów. W sumie Wykonawca może otrzymać 20 punktów w jednym zamówieniu bez względu na ilość wykazanych stacji;

4. Za zrealizowane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienia, obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) obiektów typu:

1) Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 66 m – Wykonawca otrzyma 1 punkt;

2) Wiadukt drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 28 m – Wykonawca otrzyma 1 punkt;

3) Przejście podziemne pod torami o długości nie mniejszej niż 16 m – Wykonawca otrzyma 0,5 punktu;

4) Przepustów w ilości 10 sztuk o w świetle pojedynczego otworu min 0,8 m – 3,00 m. – Wykonawca otrzyma 0,5 punktu. ŁĄCZNIE, W RAMACH WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ wykazanych w odniesieniu do punktu 4 – Wykonawca może otrzymać 20 punktów, bez względu na ilość obiektów.

UWAGA – Zamawiający uzna roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia. UWAGA – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca) a także doświadczenia podmiotu trzeciego, na które powołuje się Wykonawca, z zastrzeżeniem że za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI WYKONAWCY, tj. jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca LICZBA PUNKTÓW ZOSTANIE PRZYZNA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, zgodnie ze wskazaniem w pkt 1, 2, 3, i 4 powyżej, natomiast za KAŻDE ZAMÓWIENIE WYKONANE PRZEZ PODMIOT TRZECI Wykonawca otrzyma liczbę punktów wskazaną w pkt 1, 2, 3 i 4 powyżej, podzieloną przez PIĘĆ.

5. Za niżej wymienione narzędzie/ urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 400 m3/8h – 2 pkt;

b) profilarka tłucznia – 2 pkt;

c) profilarka ławy torowiska – 2 pkt;

d) podbijarka uniwersalna torowo – rozjazdowa również do podbijania rozjazdów, na podrozjazdnicach strunobetonowych – 2 pkt;

e) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów – 2 pkt;

f) zgrzewarka torowa do szyn – 2 pkt;

g) palownica do wbijania fundamentów pod słupy sieciowe – 2 pkt;

h) pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – 3 pkt;

i) dźwig samochodowy i kolejowy o nośności przynajmniej 100t – 1 pkt;

j) spycharka gąsienicowa – 1 pkt; k) kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz – 3 pkt;

l) pociąg fundamentowo – słupowy – 2 pkt;

m) sprzęt do układania rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych – 2 pkt;

n) zestaw wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – 2 pkt;

o) wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5m3 do wykonania wykopu o głębokości co najmniej 8m – 1 pkt.

Suma punktów przyznanych w ramach kryterium wynosi maksymalnie 29 punktów (bez względu na ilość posiadanego sprzętu).

II. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

III. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

IV. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców nadal więcej niż jeden Wykonawca uzyska taką samą liczbę punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym, którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie liczba punktów uzyskanych w ramach oceny doświadczenia (zgodnie z pkt I ppkt 1 powyżej niniejszego Ogłoszenia) uwzględniając wyłącznie doświadczenie własne Wykonawcy (uzyskane jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum i jako podwykonawca), bez uwzględnienia doświadczeń podmiotów trzecich, na które Wykonawca się powołuje na zasadach określonych w 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu,

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcje elektroniczną. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://zamowienia.plk-sa.pl

Aukcja odbędzie się zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. dostępnym na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.12.2015 (12:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

IV.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Wartość zaliczki: do 10 % wartości Umowy brutto.

Lire: 

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

I. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad:

1. Za każde zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym), odcinek o długości 30 km nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej o wartości co najmniej 66 000 000 PLN brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych), przy czym co najmniej 10 km robót wykonywana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim – Wykonawca otrzyma 30 punktów. Za każdy kolejny wybudowany, przebudowany lub zmodernizowany, w ramach powyższego zamówienia, odcinek nawierzchni torowej na linii dwutorowej zelektryfikowanej o długości 10 km, (maksymalnie 4 odcinki) – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów(maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 50 punktów w jednym Zamówieniu);

2. Za każde zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) odcinek o długości 30 km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej, o wartości co najmniej 39 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów złotych), przy czym co najmniej 10 km robót wykonywana była przy prowadzonym ruchu po torze sąsiednim– Wykonawca otrzyma 20 punktów. Za każdy kolejny wybudowany, przebudowany lub zmodernizowany w ramach powyższego zamówienia, odcinek sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii dwutorowej zelektryfikowanej o długości 10 km, (maksymalnie cztery odcinki) – Wykonawca otrzyma 5 dodatkowych punktów (maksymalnie 20 dodatkowych punktów). W sumie wykonawca może otrzymać 40 punktów w 1 Zamówieniu;

3. Za każde zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym) 1 stacji kolejowej (przy czym budowa lub przebudowa obejmowała co najmniej pięć torów głównych wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem, siecią trakcyjną oraz co najmniej dwoma peronami) – Wykonawca otrzyma 20 punktów. W sumie Wykonawca może otrzymać 20 punktów w 1 zamówieniu bez względu na ilość wykazanych stacji;

4. Za zrealizowane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienia, obejmujące budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) lub modernizację (w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym)obiektów typu:

1) Most drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 66 m – Wykonawca otrzyma 1 punkt;

2) Wiadukt drogowy lub kolejowy o rozpiętości przęsła nie mniejszej niż 28 m – Wykonawca otrzyma 1 punkt;

3) Przejście podziemne pod torami o długości nie mniejszej niż 16 m – Wykonawca otrzyma 0,5 punktu;

4) Przepustów w ilości 10 sztuk o w świetle pojedynczego otworu min 0,8 m–3,00 m. – Wykonawca otrzyma 0,5 punktu. Łącznie, w ramach wszystkich zamówień wykazanych w odniesieniu do punktu 4 – Wykonawca może otrzymać 20 punktów, bez względu na ilość obiektów.

Uwaga – Zamawiający uzna roboty budowlane za wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wówczas, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę w sposób określony w pkt III.2.3) Kwalifikacje techniczne pkt I. niniejszego Ogłoszenia.

Uwaga – Zamawiający w ramach kwalifikacji oceniał będzie doświadczenie własne Wykonawcy (tj. zamówienia wykonane siłami własnymi Wykonawcy – jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum lub jako podwykonawca), bez uwzględnienia doświadczeń podmiotów trzecich, na które Wykonawca się powołuje na zasadach określonych w 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie, które zostało udostępnione przez pomiot trzeci na podstawie art. 26 ust.2b) ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca za takie zamówienie nie otrzyma punktów.

5. Za niżej wymienione narzędzie/urządzenie techniczne, którym Wykonawca dysponuje bezpośrednio (nie na podstawie zobowiązania podmiotu trzeciego) Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z następującą zasadą:

a) wysokowydajna oczyszczarka tłucznia z wagonami taśmociągowymi, o wydajności nie niższej niż 400 m3/8 h – 2 pkt,

b) profilarka tłucznia – 2 pkt,

c) profilarka ławy torowiska – 2 pkt,

d) podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa również do podbijania rozjazdów, na podrozjazdnicach strunobetonowych– 2 pkt,

e) zestaw do dynamicznej stabilizacji torów, podsypki z zagęszczaczem, podsypki od czoła podkładów – 2 pkt,

f) zgrzewarka torowa do szyn – 2 pkt,

g) palownica do wbijania fundamentów pod słupy sieciowe – 2 pkt,

h) pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej – 3 pkt,

i) dźwig samochodowy i kolejowy o nośności przynajmniej 100 t – 1 pkt,

j) spycharka gąsienicowa – 1 pkt; k) kombajn torowy do potokowej wymiany nawierzchni z wagonami do przewozu podkładów i złącz – 3 pkt,

l) pociąg fundamentowo-słupowy – 2 pkt,

m) sprzęt do układania rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych – 2 pkt,

n) zestaw wagonów samowyładowczych do przewozu podsypki – 2 pkt,

o) wysokowydajna koparka o pojemności łyżki powyżej 1,5 m3 do wykonania wykopu o głębokości co najmniej 8 m – 1 pkt.

Suma punktów przyznanych w ramach kryterium wynosi maksymalnie 29 punktów (bez względu na ilość posiadanego sprzętu).

II. Zamawiający zaprosi do składania ofert 8 (ośmiu) Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

III. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 8. W takim przypadku Zamawiający zaprosi doskładania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

IV. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców nadal więcej niż jeden Wykonawca uzyska taką samą liczbę punktów (na pozycjach od 1 do 8), wówczas o tym, którzy Wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert, decydować będzie liczba punktów uzyskanych w ramach oceny doświadczenia (zgodnie z pkt I ppkt 1 powyżej niniejszego Ogłoszenia) uwzględniając wyłącznie doświadczenie własne Wykonawcy (uzyskane jako Wykonawca, w tym członek konsorcjum i jako podwykonawca), bez uwzględnienia doświadczeń podmiotów trzecich, na które Wykonawca się powołuje na zasadach określonych w 26 ust. 2b) ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia przewidywanej w ogłoszeniu liczby wykonawców, którzy mieli zostać zaproszeni do składania ofert (tj. 8) w sytuacji, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, więcej niż 1 Wykonawca ulokował się na tej samej pozycji (od pierwszej do ósmej).

VI. Zamawiający informuje, że ze względu na fakt, iż przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odnosi się do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikacji Wykonawców do zaproszenia doskładania ofert, w ramach kwalifikacji Wykonawców (w oparciu o zasady określone powyżej) nie będzie brał pod uwagę dokumentów uzupełnionych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej:

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Aukcja elektroniczna będzie przeprowadzona jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu oraz jeżeli cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przekroczy kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie cena.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://zamowienia.plk-sa.pl

Aukcja odbędzie się zgodnie z Regulaminem prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. dostępnym na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.1.2016 (12:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

IV.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Wartość zaliczki: do 10 % wartości umowy. Wypłata zaliczki będzie następować w transzach.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00