Centrale des marchés
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Liikennevirasto 20101Turku seppo.paukkeri@liikennevirasto.fi
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793593

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425600-2015
04/12/2015    S235    - - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure restreinte 

Finlande-Turku: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2015/S 235-425600

Liikennevirasto, 1010547-1, PL 351 (Juhana Herttuan Puistokatu 21), Projektien toteutus, À l'attention de: Seppo Paukkeri, FI Turku 20101, FINLANDE. Téléphone: +358 295343361. E-mail: seppo.paukkeri@liikennevirasto.fi

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.11.2015, 2015/S 220-400332)

Objet:
CPV:45200000

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Au lieu de: 

II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):

Liikennevirasto toteuttaa yhdessä Rauman Satama Oy:n kanssa Rauman meriväylän ja sataman syventämishankkeen. Hankkeessa Rauman eteläistä 10 m väylää ja satama-allasta syvennetään 11,0 tai 12,0 m kulkusyvyysvaatimusten mukaiseksi. Toteutettava kulkusyvyys päätetään myöhemmin.

Hankkeeseen sisältyvät väylän ja satama-altaan ruoppaus- ja louhintatyöt. Hankkeessa rakennetaan suuri läjitysallas Iso-Järviluodon eteläpuolelle, johon kaikki puhtaat massat läjitetään. Lisäksi hankkeeseen kuuluu pilaantuneiden sedimenttien poisto ja kuljetus Sampaanalanlahteen käsiteltäväksi sekä väylämerkinnän muutostyöt. Toimenpiteitä tarkennetaan tarjouspyynnössä.

Hankkeen rakennussuunitelma on laadittu tietomallintamalla.

Urakasta järjestetään tarjoajakohtaiset tapaamiset tarjouslaskenta-aikana.

III.2.3) Tekninen suorituskyky:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Alla luetellut asiakirjat on esitettävä osallistumishakemuksessa:

1) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus (”sininen todistus”) tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta tulostettu, voimassa oleva yritystä koskeva Yritysraportti tai muu riittävä näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (tärkeimmät referenssikohteet). Mikäli ehdokas esittää näytöksi pätevyydestä selvityksen tärkeimmistä referenssikohteista, tulee selvityksen sisältää urakan kuvauksen lisäksi tiedot urakan arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta,

2) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA -sertifikaatti (”keltainen todistus”) tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. RALA ry:n myöntämän todistuksen voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta tulostetulla, voimassa olevalla Yritysraportilla tai Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla,

3) luettelo ehdokkaan viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana tehdyistä vesiväylien rakentamiseen liittyvistä yli seitsemän (7) miljoonan EUR (alv 0 %) suunnittele ja toteuta urakoista sekä kokonaisurakoista. Luettelosta on käytävä ilmi urakoiden kuvaus, arvo, toimitusaika sekä toimituksen vastaanottaja.

4) luettelo viimeisen viiden (5) vuoden sisällä vesistöön tehdyistä penkereen rakentamisista. Luettelosta on käytävä ilmi penkereen koko, toimitusaika ja paikka sekä toimituksen vastaanottaja,

5) luettelo ehdokkaan toimeksiannon suorittamiseen tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista.

Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1–2 toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen.

Mikäli ehdokas/ilmoitettu alihankkija on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, voi kohdissa 1 ja 2 mainitut todistukset korvata ko. palvelusta tulostettavalla Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla, mikäli raportti sisältää em. tiedot.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

1) ehdokkaalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva RALA -pätevyys (18.7a Pääurakointi; vesitiet, satamat ja padot) tai ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tähän urakkaan soveltuvat referenssit. Mikäli ehdokas esittää näytöksi pätevyydestä selvityksen tärkeimmistä referenssikohteista (vaatimuksena vähintään kolme (3) kappaletta vesitie, satama tai pato urakoita, jossa toiminut pääurakoitsijana viimeisen viiden vuoden aikana), tulee selvityksen sisältää urakan kuvauksen lisäksi tiedot urakan arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta,

2) ehdokkaalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee kullakin olla tähän urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen sertifiointi tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta,

3) ehdokkaalla on oltava osoittaa viimeisten 5 vuoden ajalta vähintään yksi tehty tai tehtävänä oleva ilmoitettavaa hankintaa vastaava kokonaisurakka tai suunnittele ja toteuta urakka (vesiväyläurakka, haraussyvyydeltään vähintään 12 m väylä, ruoppausta yli 500 000 m³ktr ja vedenalaista louhintaa yli 30 000 m³ktr, urakkasumma yli seitsemän (7) milj. EUR (alv 0 %), liikennöidyllä väylällä).

4) ehdokkaalla tulee olla viimeksi kuluneiden viiden (5) vuoden aikana tehtynä tai käynnissä vähintään yksi vesistöön tehtävän penkereen rakentaminen.

Muut tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset (esim. työnjohtohenkilöstön ja kaluston osalta) määritellään tarjouspyynnössä.

Lire: 

II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):

Korjaus koskee hankintailmoituksen 11.11.2015 kohtaa III.2.3 Tekninen suorituskyky, Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t), kohta 3): Tarkennettu, että ruoppausta yli 500 000 m³ ktr ja vedenalaista louhintaa yli 30 000 m³ ktr ei tarvitse olla suoritettuna samassa urakassa.

Liikennevirasto toteuttaa yhdessä Rauman Satama Oy:n kanssa Rauman meriväylän ja sataman syventämishankkeen.

Hankkeessa Rauman eteläistä 10 m väylää ja satama-allasta syvennetään 11 tai 12 m kulkusyvyysvaatimusten mukaiseksi. Toteutettava kulkusyvyys päätetään myöhemmin.

Hankkeeseen sisältyvät väylän ja satama-altaan ruoppaus- ja louhintatyöt. Hankkeessa rakennetaan suuri läjitysallas Iso-Järviluodon eteläpuolelle, johon kaikki puhtaat massat läjitetään. Lisäksi hankkeeseen kuuluu pilaantuneiden sedimenttien poisto ja kuljetus Sampaanalanlahteen käsiteltäväksi sekä väylämerkinnän muutostyöt. Toimenpiteitä tarkennetaan tarjouspyynnössä.

Hankkeen rakennussuunitelma on laadittu tietomallintamalla.

Urakasta järjestetään tarjoajakohtaiset tapaamiset tarjouslaskenta-aikana.

III.2.3) Tekninen suorituskyky:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Alla luetellut asiakirjat on esitettävä osallistumishakemuksessa:

1) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyystodistus ("sininen todistus") tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta tulostettu, voimassa oleva yritystä koskeva Yritysraportti tai muu riittävä näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (tärkeimmät referenssikohteet). Mikäli ehdokas esittää näytöksi pätevyydestä selvityksen tärkeimmistä referenssikohteista, tulee selvityksen sisältää urakan kuvauksen lisäksi tiedot urakan arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta.

2) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA -sertifikaatti ("keltainen todistus") tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. RALA ry:n myöntämän todistuksen voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta tulostetulla, voimassa olevalla Yritysraportilla tai Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla.

3) Luettelo ehdokkaan viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tehdyistä vesiväylien rakentamiseen liittyvistä yli seitsemän (7) miljoonan euron (alv 0%) suunnittele ja toteuta urakoista sekä kokonaisurakoista. Luettelosta on käytävä ilmi urakoiden kuvaus, arvo, toimitusaika sekä toimituksen vastaanottaja.

4) Luettelo viimeisen viiden vuoden sisällä vesistöön tehdyistä penkereen rakentamisista. Luettelosta on käytävä ilmi penkereen koko, toimitusaika ja paikka sekä toimituksen vastaanottaja.

5) Luettelo ehdokkaan toimeksiannon suorittamiseen tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista.

Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1–2 toimittaa jokaisesta

Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1–2 toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen.

Mikäli ehdokas/ilmoitettu alihankkija on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, voi kohdissa 1 ja 2 mainitut todistukset korvata ko. palvelusta tulostettavalla Tilaajavastuu.fi -yritysraportilla, mikäli raportti sisältää em. tiedot.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

1) Ehdokkaalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva RALA -pätevyys (18.7a Pääurakointi; vesitiet, satamat ja padot) tai ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tähän urakkaan soveltuvat referenssit. Mikäli ehdokas esittää näytöksi pätevyydestä selvityksen tärkeimmistä referenssikohteista (vaatimuksena vähintään kolme (3) kappaletta vesitie, satama tai pato urakoita, jossa toiminut pääurakoitsijana viimeisen viiden vuoden aikana), tulee selvityksen sisältää urakan kuvauksen lisäksi tiedot urakan arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta.

2) Ehdokkaalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee kullakin olla tähän urakkaan soveltuva Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen sertifiointi tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunhallinnasta.

3) Ehdokkaalla on oltava osoittaa viimeisten 5 vuoden ajalta vähintään yksi tehty tai tehtävänä oleva ilmoitettavaa hankintaa vastaava kokonaisurakka tai suunnittele ja toteuta urakka (vesiväyläurakka, haraussyvyydeltään vähintään 12 m väylä, ruoppausta yli 500 000 m³ ktr ja vedenalaista louhintaa yli 30 000 m³ ktr, urakkasumma yli seitsemän 7 000 000 EUR (alv 0 %), liikennöidyllä väylällä). Mikäli ehdokkaalla ei ole esittää vastaavaa urakkaa, jossa täyttyvät vaatimukset sekä ruoppauksen että vedenalaisen louhinnan määrävaatimusten osalta, voi ehdokas korvata näistä toisen vaatimuksen esittämällä vastaavan vaatimuksen mukaisen suorituksen jostain toisesta vesiväyläurakasta.

4) Ehdokkaalla tulee olla viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tehtynä tai käynnissä vähintään yksi vesistöön tehtävän penkereen rakentaminen.

Muut tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset (esim. työnjohtohenkilöstön ja kaluston osalta) määritellään tarjouspyynnössä.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00