Centrale des marchés
Produits pharmaceutiques
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87100Toruń zamow_publ@szpital-bielany.torun.pl +48 56 610 16 82
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Produits pharmaceutiques

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793756

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425862-2015
04/12/2015    S235    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Toruń: Produits pharmaceutiques

2015/S 235-425862

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Świętego Józefa 53–59, À l'attention de: Krystyna Manelska, Toruń 87-100, POLOGNE. Téléphone: +48 566101510. Fax: +48 566101682. E-mail: zamow_publ@szpital-bielany.torun.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.11.2015, 2015/S 218-397469)

Objet:
CPV:33600000

Produits pharmaceutiques

Au lieu de: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a/ wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum 2 głównych dostaw leków o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

— Zadanie Nr 1 – 24 000 PLN,

— Zadanie Nr 2 – 16 800 PLN,

— Zadanie Nr 3 – 12 860 PLN,

— Zadanie Nr 4 – 8 800 PLN,

— Zadanie Nr 5 – 12 400 PLN,

— Zadanie Nr 6 – 7 200 PLN,

— Zadanie Nr 7 – 46 800 PLN,

— Zadanie Nr 8 – 14 800 PLN,

— Zadanie Nr 9 – 6 200 PLN,

— Zadanie Nr 10 – 44 200 PLN,

każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia minimum 2 dokumentów, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi lub wykonywanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o należytym zrealizowaniu dostaw może złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.

2. W celu spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.3. Zobowiązania podmiotu trzeciego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione wynikające z zasad reprezentacji albo z pełnomocnictwa.

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

WSzZ:TZ-280-122/15

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.12.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.12.2015 (10:00)

Lire: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

a/ wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum 2 głównych dostaw leków (lub wyrobów medycznych w przypadku Zadania Nr 3 i 8) o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

— zadanie nr 1 – 24 000 PLN,

— zadanie nr 2 – 16 800 PLN,

— zadanie nr 3 – 12 860 PLN,

— zadanie nr 4 – 8 800 PLN,

— zadanie nr 5 – 12 400 PLN,

— zadanie nr 6 – 7 200 PLN,

— zadanie nr 7 – 46 800 PLN,

— zadanie nr 8 – 14 800 PLN,

— zadanie nr 9 – 6 200 PLN,

— zadanie nr 10 – 44 200 PLN,

każda dostawa w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia minimum 2 dokumentów, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi lub wykonywanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o należytym zrealizowaniu dostaw może złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.

2. W celu spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.3. Zobowiązania podmiotu trzeciego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy złożyć w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione wynikające z zasad reprezentacji albo z pełnomocnictwa.

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

WSzZ:TZ-280-127/15.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.12.2015 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.12.2015 (10:00)

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00