Centrale des marchés
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 1.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej:1) rozbudowę istniejącego systemu wentylacji mechanicznej, zapewniającej utrzymanie warunków wilgotności...
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa 35064Rzeszów zampub@erzeszow.pl +48 17 875 46 34
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794438

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426777-2015
1.Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej:1) rozbudowę istniejącego systemu wentylacji mechanicznej, zapewniającej utrzymanie warunków wilgotności w pomieszczeniach Podziemnej Trasy Turystycznej na bezpiecznym i w miarę ujednoliconym poziomie z wykorzystaniem urządzeń istniejącego systemu wentylacji. Wentylacja mechaniczna winna być sterowana czujnikami wilgotności oraz uwzględniać możliwość miejscowego jej uruchamiania. Czujniki winny być rozmieszczone w różnych miejscach z uwagi na występowanie zmiennej wilgotności w zależności od miejsca. Przy projektowaniu należy przewidzieć konieczność ewentualnego osuszania powietrza oraz jego nawilżania z uwagi na plany Zamawiającego związane z wykonaniem w obiekcie podziemnej trasy turystycznej aranżacji multimedialnej,2) wymianę 20 punktów oświetleniowych w tym: wymianę 8 opraw oświetleniowych bez zmiany miejsca ich usytuowania oraz 12 opraw uwzględniając jednocześnie konieczność zmiany miejsca ich usytuowania zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia;3) rozdzielenie rozdzielni głównej na dwa układy pomiaru energii elektrycznej, z czego jeden układ obejmowałby gniazda obsługujące Estradę Rzeszowską natomiast drugi układ pomiarowy obejmowałby odbiorniki zasilające podziemną trasę turystyczną.Wykonawca opracuje koncepcję projektową systemu wentylacji mechanicznej, uwzględniającą propozycję urządzeń i ewentualnych zmian architektonicznych oraz konstrukcyjnych wynikających z przyjętego przez siebie rozwiązania projektowego, w minimum dwóch wariantach, celem przedłożenia jej do akceptacji przez Miejską Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy Prezydencie Miasta Rzeszowa (zwana dalej KOPI), a także konserwatora zabytków i wydania wytycznych konserwatorskich.W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę takiego rozwiązania projektowego, które będzie ingerowało w sąsiednią zabudowę, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również uzyskanie zgody właścicieli tych budynków. Zamawiający zastrzega, iż zgody te winny być uzyskane i dołączone do koncepcji projektowej przedłożonej do akceptacji przez KOPI i Konserwatora Zabytków.Ponadto Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy na prace projektowe uzyskawe własnym zakresie i na własny koszt wszystkie opinie, zgody, warunki techniczne, badania, pomiary, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty w folderach: „Dokumentacja przetargowa” ( w tym Folder„Dokumentacja fotograficzna”, Folder „Inwentaryzacja budowlana”, Folder „Projekt istniejącej wentylacji „Plan wymiany opraw oświetleniowych” – plik pdf.) (dostępne w oddzielnych plikach);2) Wzór umowy wraz z załącznikami ( w tym „TOP” – zał. nr 1 do wzoru umowy oraz założenia do przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do wzoru umowy.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 10 000 PLN netto polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00