Centrale des marchés
Services sylvicoles
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prószków 46060Prószków proszkow@katowice.lasy.gov.pl +48 77 464 80 22
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services sylvicoles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794163

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426393-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Prószków: Services sylvicoles

2015/S 235-426393

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prószków, ul. Opolska 11, À l'attention de: mgr inż. Piotr Goździewicz – Specjalista Służby Leśnej, Prószków 46-060, POLOGNE. Téléphone: +48 774648022. Fax: +48 774648022. E-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.11.2015, 2015/S 227-413562)

Objet:
CPV:77200000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211200, 77211300, 77211400, 77211500, 77211600, 77230000, 77231000, 77231200, 77231600, 75251120

Services sylvicoles

Services de débardage

Services liés au débardage

Services d'exploitation forestière

Transport de grumes dans les forêts

Services de défrichement

Services d'abattage d'arbres

Services d'élagage

Plantation d'arbres par ensemencement

Services liés à la sylviculture

Services de gestion des forêts

Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt

Services de boisement

Services de lutte contre les incendies de forêt

Au lieu de: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 25 672 285,66 PLN

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 3 Nazwa: Część III – prace na terenie leśnictw: Dębowiec, Ochodze, Wybłyszczów, Przysiecz

(…)

3) Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 14 757 804,12 PLN

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

9.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert, podanym w rozdziale 12 ust. 12.1 (tj.: 14.12.2015 r. do godziny 9:00) zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa Zamawiającego – czynna w dni robocze od godziny 7:00 do 13:00). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w rozdziale 6 SIWZ tj.:

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

2.I.) dla części I:

a) wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: 5 200 000 PLN;

2.II.) dla części II:

a) wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: 2 300 000 PLN;

2.III.) dla części III:

a) wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: 10 100 000 PLN;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

3.I.) dla części I:

a) co najmniej 3 ciągniki zrywkowe lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna,

b) co najmniej 2 pługi leśne z pogłębiaczem do wyorywania bruzd,

c) co najmniej 1 pługofrezarka z wałkiem ugniatającym do wykonywania rabatowałków,

d) co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych,

e) co najmniej 1 wielooperacyjna maszyna ścinkowa (harwester) na każde 24 000 m3 do pozyskania w ciągu 1 roku – warunek ten musi być spełniony w przypadku wykazania dysponowania mniejszą ilością osób (drwali) niż określona w rozdziale 6 ust. 6.2., pkt. 3, ppkt. 3.IV litera a);

3.II.) dla części II:

a) co najmniej 4 ciągniki zrywkowe lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna,

b) co najmniej 2 pługi leśne z pogłębiaczem do wyorywania bruzd,

c) co najmniej 1 pługofrezarka z wałkiem ugniatającym do wykonywania rabatowałków,

d) co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych.,

e) co najmniej 1 wielooperacyjna maszyna ścinkowa (harwester) na każde 24 000 m3 do pozyskania w ciągu 1 roku – warunek ten musi być spełniony w przypadku wykazania dysponowania mniejszą ilością osób (drwali) niż określona w rozdziale 6 ust. 6.2., pkt. 3, ppkt. 3.V litera a);

3.III.) dla części III:

a) co najmniej 4 ciągniki zrywkowe lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna,

b) co najmniej 2 pługi leśne z pogłębiaczem do wyorywania bruzd,

c) co najmniej 1 frez do pasowego przygotowania gleby,

d) co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych,

e) co najmniej 1 wielooperacyjna maszyna ścinkowa (harwester) na każde 24 000 m3 do pozyskania w ciągu 1 roku – warunek ten musi być spełniony w przypadku wykazania dysponowania mniejszą ilością osób (drwali) niż określona w rozdziale 6 ust. 6.2., pkt. 3, ppkt. 3.VI litera a);

Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

3.IV) dla części I:

a) co najmniej 18 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), (wyliczono wg formuły: 1 drwal na każde pełne 2 000 m3 masy drewna do pozyskania w roku 2016). Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania mniejszą ilością osób do pracy pilarką w sytuacji kiedy Wykonawca wykaże że będzie dysponował wielooperacyjnymi maszynami ścinkowymi (harwesterami) w ilości określonej w rozdziale 6 ust. 6.2., pkt. 3, ppkt. 3.I litera e) umożliwiając pozyskanie masy drewna przewidzianej dla Części I zamówienia;

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami operatora do obsługi i konserwacji żurawi – warunek ten musi spełnić Wykonawca w przypadku kiedy zadeklaruje realizację prac pozyskaniowych przy pomocy wielooperacyjnych maszyn ścinkowych (harwester);

d) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin (tj. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku wydanym przez specjalistyczną placówkę zdrowotną wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac z bezpośrednim użyciem chemicznych środków ochrony roślin);

3.V.) dla części II:

a) co najmniej 19 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), (wyliczono wg formuły: 1 drwal na każde pełne 2 000 m3 masy drewna do pozyskania w roku 2016). Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania mniejszą ilością osób do pracy pilarką w sytuacji kiedy Wykonawca wykaże że będzie dysponował wielooperacyjnymi maszynami ścinkowymi (harwesterami) w ilości określonej w rozdziale 6 ust. 6.2., pkt. 3, ppkt. 3.II litera e) umożliwiając pozyskanie masy drewna przewidzianej dla Części II zamówienia;

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami operatora do obsługi i konserwacji żurawi – warunek ten musi spełnić Wykonawca w przypadku kiedy zadeklaruje realizację prac pozyskaniowych przy pomocy wielooperacyjnych maszyn ścinkowych (harwester);

d) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin (tj. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku wydanym przez specjalistyczną placówkę zdrowotną wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac z bezpośrednim użyciem chemicznych środków ochrony roślin);

3.VI.) dla części III:

a) co najmniej 22 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), (wyliczono wg formuły: 1 drwal na każde pełne 2 000 m3 masy drewna do pozyskania w roku 2016). Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania mniejszą ilością osób do pracy pilarką w sytuacji kiedy Wykonawca wykaże że będzie dysponował wielooperacyjnymi maszynami ścinkowymi (harwesterami) w ilości określonej w rozdziale 6 ust. 6.2., pkt. 3, ppkt. 3.III litera e) umożliwiając pozyskanie masy drewna przewidzianej dla Części III zamówienia;

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;

c) co najmniej 4 osoby posiadające uprawnienia do prac wysokościowych posiadające doświadczenie w pracy na dostrzegalniach przeciwpożarowych z minimum jednego sezonu;

d) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w pracy na punkcie alarmowo dyspozycyjnych w Nadleśnictwie z minimum jednego sezonu;

e) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami operatora do obsługi i konserwacji żurawi – warunek ten musi spełnić Wykonawca w przypadku kiedy zadeklaruje realizację prac pozyskaniowych przy pomocy wielooperacyjnych maszyn ścinkowych (harwester);

f) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin (tj. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku wydanym przez specjalistyczną placówkę zdrowotną wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac z bezpośrednim użyciem chemicznych środków ochrony roślin);

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednej części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji (np. pilarza, osoby nadzorującej, robotnika leśnego, operatora sprzętu) przez tę samą osobę wykazywaną na potwierdzenie spełniania warunku.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale 7 SIWZ tj.:

7.2. W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu dla każdej części zamówienia do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Za główną usługę, której dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, uznaje się usługę opisaną w rozdz. VI., ust. 6.2, pkt. 2 (w zależności której części dotyczy oferta Wykonawca winien spełnić warunki opisane odpowiednio w ppkt 2.I do 2.III) SIWZ.

Dowodami są:

(1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami(załącznik nr 8 do SIWZ);

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ);

7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

(3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

(4) zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt e w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.12.2015 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

14.12.2015 (9:30)

Lire: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 26 048 164,54 PLN

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 3 Nazwa: Część III – prace na terenie leśnictw: Dębowiec, Ochodze, Wybłyszczów, Przysiecz

(…)

3) Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 133 683,00 PLN.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

9.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie składania ofert, podanym w rozdziale 12 ust. 12.1 (tj.:15.12.2015 r. do godziny 9:00) zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa Zamawiającego – czynna w dni robocze od godziny 7:00 do 13:00). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w rozdziale 6 SIWZ tj.:

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

2.I.) dla części I:

a) wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: 5 200 000 PLN;

2.II.) dla części II:

a) wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: 2 300 000 PLN;

2.III.) dla części III:

a) wykonywał usługi o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. usługi z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna o łącznej wartości brutto co najmniej: 10 100 000 PLN;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

3.I.) dla części I:

a) co najmniej 3 ciągniki zrywkowe lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna,

b) co najmniej 2 pługi leśne z pogłębiaczem do wyorywania bruzd,

c) co najmniej 1 pługofrezarka z wałkiem ugniatającym do wykonywania rabatowałków,

d) co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych;

3.II.) dla części II:

a) co najmniej 4 ciągniki zrywkowe lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna,

b) co najmniej 2 pługi leśne z pogłębiaczem do wyorywania bruzd,

c) co najmniej 1 pługofrezarka z wałkiem ugniatającym do wykonywania rabatowałków,

d) co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych.

3.III.) dla części III:

a) co najmniej 4 ciągniki zrywkowe lub ciągniki przystosowane do zrywki drewna,

b) co najmniej 2 pługi leśne z pogłębiaczem do wyorywania bruzd,

c) co najmniej 1 frez do pasowego przygotowania gleby,

d) co najmniej 1 rozdrabniarka pozostałości pozrębowych.

Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

3.IV) dla części I:

a) co najmniej 18 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), (wyliczono wg formuły: 1 drwal na każde pełne 2 000 m3 masy drewna do pozyskania w roku 2016);

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim,

c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami operatora do obsługi i konserwacji żurawi,

d) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin (tj. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku wydanym przez specjalistyczną placówkę zdrowotną wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac z bezpośrednim użyciem chemicznych środków ochrony roślin);

3.V.) dla części II:

a) co najmniej 19 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), (wyliczono wg formuły: 1 drwal na każde pełne 2 000 m3 masy drewna do pozyskania w roku 2016),

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim,

c) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami operatora do obsługi i konserwacji żurawi,

d) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin (tj. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku wydanym przez specjalistyczną placówkę zdrowotną wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac z bezpośrednim użyciem chemicznych środków ochrony roślin);

3.VI.) dla części III:

a) co najmniej 22 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.), (wyliczono wg formuły: 1 drwal na każde pełne 2 000 m3 masy drewna do pozyskania w roku 2016),

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim,

c) co najmniej 4 osoby posiadające uprawnienia do prac wysokościowych oraz posiadające doświadczenie w pracy na dostrzegalniach przeciwpożarowych z minimum jednego sezonu,

d) co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w pracy na punkcie alarmowo dyspozycyjnych w Nadleśnictwie z minimum jednego sezonu,

e) co najmniej 1 osobą z uprawnieniami operatora do obsługi i konserwacji żurawi,

f) co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania zabiegów z użyciem chemicznych środków ochrony roślin (tj. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku wydanym przez specjalistyczną placówkę zdrowotną wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie wykonywania prac z bezpośrednim użyciem chemicznych środków ochrony roślin);

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku części zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednej części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji (np. pilarza, osoby nadzorującej, robotnika leśnego, operatora sprzętu) przez tę samą osobę wykazywaną na potwierdzenie spełniania warunku.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale 7 SIWZ tj.:

7.2. W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu dla każdej części zamówienia do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Za główną usługę, której dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, uznaje się usługę opisaną w rozdz. VI., ust. 6.2, pkt. 2 (w zależności której części dotyczy oferta Wykonawca winien spełnić warunki opisane odpowiednio w ppkt 2.I do 2.III) SIWZ.

Dowodami są:

(1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

(2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz dla każdej części.

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami(załącznik nr 8 do SIWZ),

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ);

7.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

(3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

(4) zakresu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda ponadto dokumentu, o którym mowa w pkt 7.2. ppkt e w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.12.2015 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

15.12.2015 (9:30)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00