Centrale des marchés
Électricité Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektrickou ene...
Město Písek 39719Písek petr.kourimsky@mupisek.cz
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Électricité

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793985

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426147-2015
Předmětem veřejné zakázky je:
- fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy,
- přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrickou energií a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektrickou energií a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění,
- zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
- zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie. Místem plnění jsou odběrná místa elektrické energie zadavatele z napěťové hladiny VN a NN v celkovém počtu 205 a v celkovém množství cca 11 210 MWh pro období dodávky od 1.1.2016 do 31.12.2017 (tj. cca 5 605 MWh/rok):a) napěťová hladina NN – 203 OM v celkovém množství cca 4 787,851 MWh/rok, tj. za období dodávky cca 9 575,702 MWh; b) napěťová hladina VN – 2 OM v celkovém množství cca 817,099 MWh/rok, tj. za období dodávky cca 1 634,198 MWh. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (součin množství v MWh a jednotkových fixních cen v CZK/MWh pro jednotlivé distribuční sazby odběrů NN a jednotkových fixních cen pro odběry VN).
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00