Centrale des marchés
Services sylvicoles
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Narol z siedzibą w Narolu 37610Narol narol@krosno.lasy.gov.pl +48 16 632 53 51
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services sylvicoles

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794170

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426401-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Narol: Services sylvicoles

2015/S 235-426401

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Narol z siedzibą w Narolu, ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, À l'attention de: Marian Kraczowski, Dorota Bonarska-Ważny, Janusz Stankiewicz, Wojciech Starzyk, Narol 37-610, POLOGNE. Téléphone: +48 166325350. Fax: +48 166325351. E-mail: narol@krosno.lasy.gov.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.11.2015, 2015/S 230-418245)

Objet:
CPV:77200000

Services sylvicoles

Au lieu de: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości: – dla Części I – 36 000,00 zł. (słownie:trzydzieści sześć tysięcy złotych), – dla Części II – 43 000, 00 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych), –dla Części III – 6 000, 00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych), które wnosi się przed upływem terminu składaniaofert (art. 45 ust. 2,3 i 4 Ustawy).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 Ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), art. 45ust.6 Ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: PKO BPLubaczów 47102042870000280200614925, lub BS Narol 54 9103 0001 2001 0000 1023 0001 z dopiskiem nablankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. (art. 45 ust.7 Ustawy).

Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 12.2 ppkt. 2-5 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału wkasie Zamawiającego lub załączyć do składanej oferty.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpiswinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lubczytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemneżądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie się narachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 21.12.2015 r. do godz. 10.00.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie składania ofert w jednej z form, o których mowa w pkt. 12.2.SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 2 pkt. 2,art. 24 ust. 4 Ustawy).

Na podstawie art. 46 Ustawy, Zamawiający zwróci wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4aUstawy,

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy wsprawie zamówienia publicznego.

3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy), jeżeli Wykonawca, któregooferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronieWykonawcy,

3) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lubnie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwościwybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawiepkt. 12.8.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowyrachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunkubankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:

1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 500 000.00 zł. ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany szczegółowej lokalizacji prac wobrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającym wielkości przedmiotu zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Narol:

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:

1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 500 000.00 zł. ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 500 000.00 zł. ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwośćzmiany szczegółowej lokalizacji prac w obrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającymwielkości przedmiotu zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Narol:

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 500 000.00 zł. ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwośćzmiany szczegółowej lokalizacji prac w obrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającymwielkości przedmiotu zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 3 Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Narol:

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 500 000.00 zł. ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwośćzmiany szczegółowej lokalizacji prac w obrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającymwielkości przedmiotu zamówienia.

Lire: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w następującej wysokości: – dla Części I – 34 300,00 zł. (słownie:trzydzieści cztery tysiace trzysta złotych), – dla Części II – 43 000, 00 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych), –dla Części III – 6 000, 00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych), które wnosi się przed upływem terminu składaniaofert (art. 45 ust. 2,3 i 4 Ustawy).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 Ustawy z dnia 9 listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), art. 45ust.6 Ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: PKO BPLubaczów 47102042870000280200614925, lub BS Narol 54 9103 0001 2001 0000 1023 0001 z dopiskiem nablankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. (art. 45 ust.7 Ustawy).

Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 12.2 ppkt. 2-5 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału wkasie Zamawiającego lub załączyć do składanej oferty.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpiswinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lubczytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemneżądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłatyZamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert znajdzie się narachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 21.12.2015 r. do godz. 10.00.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie składania ofert w jednej z form, o których mowa w pkt. 12.2.SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 2 pkt. 2,art. 24 ust. 4 Ustawy).

Na podstawie art. 46 Ustawy, Zamawiający zwróci wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4aUstawy,

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy wsprawie zamówienia publicznego.

3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy), jeżeli Wykonawca, któregooferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronieWykonawcy,

3) Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lubnie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwościwybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawiepkt. 12.8.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowyrachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunkubankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:

1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraz nieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 300 000.00 zł. ( dwa miliony trzysta tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy.

Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość zmiany szczegółowej lokalizacji prac wobrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającym wielkości przedmiotu zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Narol:

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 300 000.00 zł. ( dwa miliony trzysta tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwośćzmiany szczegółowej lokalizacji prac w obrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającymwielkości przedmiotu zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Narol:

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 300 000.00 zł. ( dwa miliony trzysta tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwośćzmiany szczegółowej lokalizacji prac w obrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającymwielkości przedmiotu zamówienia.

Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 3 Nazwa: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Narol:

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt6 ustawy PZP (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego ipolegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Ustawy. Ofertę można złożyć najedną lub wszystkie Części od I do III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Wykonawca w oferciepowinien wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podać nazwę(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1.

W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom mają zastosowanie przepisy wprowadzoneUstawą z 15.06.2012 r. poz. 769 o skutkach powierzenia wykonywania prac cudzoziemcom przebywającymwbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że:

1) warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w art. 24 ust. 1Ustawy – spełniają samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – spełniają samodzielnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie określonej w art. 23Ustawy, Wykonawcy mogą w tym celu utworzyć konsorcjum i w związku z tym:1) każdy z Wykonawców warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania,określone w art. 24 ust. 1 Ustawy, musi spełnić samodzielnie,

2) warunki, określone w pkt. 8.2 – 8.5 SIWZ – Wykonawcy spełniają wspólnie lub polegając na zasobach innychpodmiotów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80 % (80 pkt,)

b) realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 20 % (20pkt.)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych kryteriów, otrzyma maksymalną ilośćpunktów (100 pkt).

Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczbapunktów.

W zakresie obu kryteriów oferta może uzyskać od oceniających członków Komisji maksymalnie 100 pkt. Ocenapunktowa dokonana zostanie zgodnie z formułami:

a). wg kryterium ceny:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów (80 pkt.),

a ocena punktowa pozostałych ofert zostanie wyliczona wg wzoru:

Cena oferty najtańszej

___________________ x 100 pkt. x 80 % = A

Cena oferty badanej

A – liczba pkt. przyznanych ofercie

b). wg kryterium realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy opracę, uwzględniając zapisy pkt. 8.4 niniejszej SIWZ:

W ramach kryterium „Realizacja przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowyo pracę” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu zamówieniaza pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,obowiązujące na okres realizacji zamówienia (umowy). Zobowiązanie to dotyczyć będzie następujących osóbprzewidzianych do realizacji w poszczególnych częściach zamówienia:

Część I – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część II – drwal motorniczy – (pełnych etatów 10),

Część III – drwal motorniczy lub operator harwestera (pełnych etatów 1).

Wykonawca zamieści informacje o przyjęciu na siebie zobowiązania do realizacji przedmiotu umowyprzy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w formularzu oferty. Brak wskazania wFormularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osóbzatrudnionych na podstawie umowy o pracę będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a ofertauzyska 0 pkt. w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który wskaże tam, że zaciągnietakie zobowiązanie osiągnie 20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych wnastępujący sposób: A + B = ocena punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sambilans ceny i kryterium doświadczenia, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Do oceny ofert nie będą brane pod uwagę zasoby podmiotów trzecich udostępniane wykonawcy w trybie art. 26ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy nie podlegają wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedkładanych w celu otrzymania punktóww kryteriach oceny ofert.Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty ważne, tj. niepodlegające odrzuceniu (art. 89 ust. 1 Ustawy) oraznieuznane za odrzucone (art. 24 ust. 4 Ustawy).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązkupodatkowego zgodnie z przepisami od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy doprzedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyćzgodnie z tymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofertprzedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertęz niższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w terminie niekrótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienieto zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3 Ustawy (art. 94Ustawy).

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) –Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana zanajkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

— przedłożyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu z wynikiempozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w załączniku nr 5.

— okazać kserokopie umów o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy (obowiązujące na okres realizacjizamówienia – umowy), gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przypomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu

kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę conajmniej:

— dla części I – 2 300 000.00 zł. ( dwa miliony trzysta tysięcy złotych),

— dla części II – 2 900 000. 00 zł ( dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych),

— dla części III – 400 000. 00 zł ( czterysta tysięcy złotych),

na cały okres obowiązywania umowy.

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę wsprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian zawartejumowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany takie wymagająaneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

mogą zostać wprowadzone gdy zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dlaprawidłowej realizacji zamówienia.

1. Zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnegoterminu umownego,

b) zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających zakończenie prac w umówionym terminie, za które nieodpowiada Wykonawca.

2. Zakres prac może ulec zmianie w przypadku:

a) konieczności prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

b) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia.3. Zmniejszenie ilości, zmianę lokalizacji lub technologii prac przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprzypadku wystąpienia:

a) niemożliwych do przewidzenia przyczyn organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych lub innychniezależnych od Zamawiającego,

b) sytuacji sprzedaży drewna na rynku drzewnym,

c) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie planowanychprac.

Korekta zadań do wykonania pociągnie za sobą zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku będzie onoobliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych usług. Z tytułu zmniejszenia zakresu prac i zmiany ich lokalizacji Wykonawcy nie przysługujeroszczenie odszkodowawcze.

4. Zmianę wynagrodzenia umownego dopuszcza się w przypadku:

a) zmiany zakresu przedmiotu umowy,

b) urzędowej zmiany stawki podatku VAT (należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturzewedług stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

5. Zmiany podwykonawców:

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływałsię, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w art.22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakciepostępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty dopuszcza się również w przypadku wystąpieniaprzyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwościąprowadzenia działań w celu wykonania umowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmiandanych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczeniaadresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmiantreści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmiannie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formypisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikającychz przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotuzamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Prawozamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, poz. 907 z późn. zm.) oraz nie mogą powodować obejściaprzepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

na cały okres obowiązywania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość redukcji zakresu zadań do wykonania, a zmniejszenie wynagrodzeniabędzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiściewykonanych prac. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż70 % wartości przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwośćzmiany szczegółowej lokalizacji prac w obrębie danej części zamówienia w zakresie nie przekraczającymwielkości przedmiotu zamówienia.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00