Centrale des marchés
Services de collecte des ordures Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego (udzielonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp) w ramach zadania podstawowego pn.: Usługa polegają...
Gmina Długołęka 55095Mirków a.kranc@gmina.dlugoleka.pl +48 71 323 02 04
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de collecte des ordures

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794469

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426814-2015
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego (udzielonego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp) w ramach zadania podstawowego pn.: Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Długołeka. Przedmiotowe zamówneie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (umowa nr RI – ZP 272-33.2014/499/2014 zawarta 27.11.2014).Precyzyjny opis z podaniem zakresu całego przedmiotu zamówienia:Odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie gminy Długołęka.W ramach niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:1) odbioru odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach w kolorze czarnym lub posiadających napis „odpady zmieszane” o minimalnej pojemności 120 litrów z częstotliwością co dwa tygodnie;2) odbioru selektywnie zbieranych odpadów z podziałem na następujące frakcje:a) papier i makulatura, gromadzone w niebieskich pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki, o minimalnej pojemności 120l, z częstotliwością jeden raz w miesiącu,b) metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne, gromadzone w żółtych pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki, o minimalnej pojemności 120l, z częstotliwością co dwa tygodnie,c) opakowania ze szkła, gromadzone w zielonych workach do selektywnej zbiórki o pojemności 60l lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, o minimalnej pojemności 120l, z częstotliwością jeden raz w miesiącu,d) odpady ulegające biodegradacji i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, gromadzone w brązowych workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki, o minimalnej pojemności 120l, z napisem „odpady zielone”, z częstotliwością co dwa tygodnie w okresie wegetacyjnym (tj. od 01.IV do 30.XI),e) Wykonawca ma obowiązek odebrać również odpady wymienione w lit. od a) do d) zgromadzone w workach/pojemnikach o innym kolorze niż wskazane powyżej opisane w sposób czytelny rodzajem zebranych odpadów,3) odbioru, transportu i zagospodarowania – na zgłoszenie – odpadów pochodzących z cmentarzy, zlokalizowanych w miejscowościach: Łozina, Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Jaksonowice, Kiełczów, Pasikurowice, Stępin;4) odbioru przeterminowanych lekarstw z pojemników rozmieszczonych w 7 aptekach na terenie gminy 29.12.2015;5) odbioru odpadów zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym w miejscowości Bielawa 45, gm. Długołęka.Przedmiot niniejszego zamówienia został pomniejszony o usługi wykonywane akcyjnie, które nie będą miały miejsca w okresie trwania zamówienia uzupełniającego tj. zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00