Centrale des marchés
Services d'entretien des installations de signalisation
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 20401Lublin zamowienia@zdm.lublin.eu +48 81 466 57 01
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services d'entretien des installations de signalisation

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794140

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426370-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Lublin: Services d'entretien des installations de signalisation

2015/S 235-426370

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9, À l'attention de: Paweł Czarnecki, Lublin 20-401, POLOGNE. Téléphone: +48 814665710. Fax: +48 814665701. E-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 28.11.2015, 2015/S 231-420285)

Objet:
CPV:50232200, 50332000

Services d'entretien des installations de signalisation

Services d'entretien d'infrastructures de télécommunications

Au lieu de: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnychoraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych zinfrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin – II części.

1.1. Część I (rejon I) – Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innychurządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturądrogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 1 SZR.

1.2. Część II (rejon II) – Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnychoraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych zinfrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 2.

2. Zakres zamówienia obejmuje „bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnychoraz innych urządzeń”. Poprzez powyższe rozumie się wszelkie prace wykonywane zgodnie z obowiązującymiw tej mierze przepisami i normami technicznymi dotyczące eksploatacji, obsługi, konserwacji, napraw iremontów, do których zalicza się:

2.1. Bieżące utrzymanie i konserwacja czyli utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym:

2.1.1. urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, w tym:

— sygnalizatorów wraz z ekranami kontrastowymi i znakami drogowymi F-11,

— elementów wsporczych sygnalizacji świetlnej,

— sygnalizatorów akustycznych,

— układów detekcji dla pojazdów, pieszych i rowerzystów,

— instalacji kablowej zasilającej i sterującej,

— sterowników, szaf krosowniczych, elektroenergetycznych złącz pomiarowo-rozdzielczych,

— kanalizacji kablowej włącznie z kanalizacją pomiędzy skrzyżowaniami,

— kabli światłowodowych,

— pozostałych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwej pracy sygnalizacji.

2.1.2. innych urządzeń, w tym:

— szaf transmisji sygnału,

— kamer nadzoru wizyjnego,

— kamer do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

— masztów „trafifoto” z obudowami,

— znaków drogowych aktywnych D-6,

— znaków zmiennej treści,

— znaczników diodowych w nawierzchni tzw. „»kocich oczek«”,

— wyświetlaczy czasu,

— pozostałych urządzeń niezbędnych do utrzymania łączności ze sterownikami.

2.2. Usuwanie awarii w pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń. Za awarięuważa się każde uszkodzenie urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń, które nastąpi wsposób nagły i niemożliwy do przewidzenia czyli:

2.2.1. uszkodzenia wywołane zdarzeniami drogowymi lub innymi wypadkami (np. pęknięcie rurywodociągowej),

2.2.2. uszkodzenia powstałe w wyniku wystąpienia gwałtownych czynników atmosferycznych lub czynnikówprzyrodniczych (np. uszkodzenia kabli przez gryzonie),

2.2.3. uszkodzenia powstałe w wyniku wybryków chuligańskich lub aktów wandalizmu,

2.2.4. uszkodzenia powstałe w wyniku niezapowiedzianych wyłączeń dostaw energii elektrycznej,

2.2.5. uszkodzeń wynikających z wyeksploatowania sprzętu.

2.3. Zmiany rozwiązań technicznych czyli prace dotyczące dodatkowego wyposażenia sygnalizacji,modernizacji wyposażenia, demontażu i ewentualnego ponownego montażu istniejącego wyposażeniawynikającego z postępu technicznego, zmiany przepisów, zmiany organizacji ruchu, przebudowy skrzyżowania,zmian programów sterowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. wykażą (dla każdego rejonu oddzielnie):

2.1. dysponowanie osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania sięeksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

a) Eksploatacja w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dlaurządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV – min. 5 osób;

b) Dozór w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dlaurządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV – min. 1 osoba;

2.2. dysponowanie bazą materiałowo-sprzętową wraz z magazynem materiałów zapasowych, odzyskowych irozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 300 m2, której lokalizacja umożliwia dotarcie do każdej sygnalizacjiw rejonie w czasie do 30 minut. Magazyn materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych musi być wpostaci pomieszczenia o powierzchni minimum 100 m2.

Uwaga: Wykonawca może wykazać dysponowanie jedną bazą materiałowo – sprzętową wraz z magazynemmateriałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 600 m2, którego lokalizacjaumożliwia dotarcie do każdej sygnalizacji w rejonach w czasie do 30 minut. Magazyn materiałów zapasowych,odzyskowych i rozbiórkowych musi być w postaci pomieszczenia o powierzchni minimum 200 m2.

Lire: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin – II części.

1.1. Część I (rejon I) – Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 1 SZR.

1.2. Część II (rejon II) – Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności, związanych z infrastrukturą drogową na terenie Miasta Lublin w rejonie nr 2.

2. W części I zakres zamówienia obejmuje „bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń”. Poprzez powyższe rozumie się wszelkie prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi dotyczące eksploatacji, obsługi, konserwacji, napraw i remontów, do których zalicza się:

2.1. Bieżące utrzymanie i konserwacja czyli utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym:

2.1.1. urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, w tym:

— sygnalizatorów wraz z ekranami kontrastowymi i znakami drogowymi F-11,

— elementów wsporczych sygnalizacji świetlnej,

— sygnalizatorów akustycznych,

— układów detekcji pojazdów z funkcją wykrywania zdarzeń,

— układów detekcji pojazdów,

— układów detekcji pieszych i rowerzystów,

— instalacji kablowej zasilającej i sterującej,

— sterowników, szaf krosowniczych, elektroenergetycznych złącz pomiarowo-rozdzielczych,

— kanalizacji kablowej włącznie z kanalizacją pomiędzy skrzyżowaniami,

— kabli światłowodowych,

— pozostałych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwej pracy sygnalizacji.

2.1.2. innych urządzeń, w tym:

— szaf transmisji sygnału (zwanych w dalszej części umowy STS),

— kamer nadzoru wizyjnego,

— kamer do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

— masztów „trafifoto” z obudowami,

— znaków drogowych aktywnych D-6,

— znaków zmiennej treści,

— znaczników diodowych w nawierzchni tzw. „kocich oczek”,

— wyświetlaczy czasu,

— modułów priorytetu transportu zbiorowego,

— pozostałych urządzeń niezbędnych do utrzymania łączności ze sterownikami.

2.2. Usuwanie awarii w pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń. Za awarię uważa się każde uszkodzenie urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń, które nastąpi w sposób nagły i niemożliwy do przewidzenia czyli:

2.2.1. uszkodzenia wywołane zdarzeniami drogowymi lub innymi wypadkami (np. pęknięcie rury wodociągowej);

2.2.2. uszkodzenia powstałe w wyniku wystąpienia gwałtownych czynników atmosferycznych lub czynników przyrodniczych (np. uszkodzenia kabli przez gryzonie);

2.2.3. uszkodzenia powstałe w wyniku wybryków chuligańskich lub aktów wandalizmu;

2.2.4. uszkodzenia powstałe w wyniku niezapowiedzianych wyłączeń dostaw energii elektrycznej;

2.2.5. uszkodzeń wynikających z wyeksploatowania sprzętu.

2.3. Zmiany rozwiązań technicznych czyli prace dotyczące dodatkowego wyposażenia sygnalizacji, modernizacji wyposażenia, demontażu i ewentualnego ponownego montażu istniejącego wyposażenia wynikającego z postępu technicznego, zmiany przepisów, zmiany organizacji ruchu, przebudowy skrzyżowania, zmian programów sterowania.

3. W części II zakres zamówienia obejmuje „bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń”. Poprzez powyższe rozumie się wszelkie prace wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi dotyczące eksploatacji, obsługi, konserwacji, napraw i remontów, do których zalicza się:

3.1. Bieżące utrzymanie i konserwacja czyli utrzymanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym:

3.1.1. urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, w tym:

— sygnalizatorów wraz z ekranami kontrastowymi i znakami drogowymi F-11,

— elementów wsporczych sygnalizacji świetlnej,

— sygnalizatorów akustycznych,

— układów detekcji dla pojazdów, pieszych i rowerzystów,

— instalacji kablowej zasilającej i sterującej,

— sterowników, szaf krosowniczych, elektroenergetycznych złącz pomiarowo-rozdzielczych,

— kanalizacji kablowej włącznie z kanalizacją pomiędzy skrzyżowaniami,

— kabli światłowodowych,

— pozostałych urządzeń niezbędnych dla zapewnienia właściwej pracy sygnalizacji.

3.1.2. innych urządzeń, w tym:

— szaf transmisji sygnału,

— kamer nadzoru wizyjnego,

— kamer do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych,

— masztów „trafifoto” z obudowami,

— znaków drogowych aktywnych D-6,

— znaków zmiennej treści,

— znaczników diodowych w nawierzchni tzw. „kocich oczek”,

— wyświetlaczy czasu,

— pozostałych urządzeń niezbędnych do utrzymania łączności ze sterownikami.

3.2. Usuwanie awarii w pracy urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń. Za awarię uważa się każde uszkodzenie urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych urządzeń, które nastąpi w sposób nagły i niemożliwy do przewidzenia czyli:

3.2.1. uszkodzenia wywołane zdarzeniami drogowymi lub innymi wypadkami (np. pęknięcie rury wodociągowej);

3.2.2. uszkodzenia powstałe w wyniku wystąpienia gwałtownych czynników atmosferycznych lub czynników przyrodniczych (np. uszkodzenia kabli przez gryzonie);

3.2.3. uszkodzenia powstałe w wyniku wybryków chuligańskich lub aktów wandalizmu;

3.2.4. uszkodzenia powstałe w wyniku niezapowiedzianych wyłączeń dostaw energii elektrycznej;

3.2.5. uszkodzeń wynikających z wyeksploatowania sprzętu.

3.3. Zmiany rozwiązań technicznych czyli prace dotyczące dodatkowego wyposażenia sygnalizacji, modernizacji wyposażenia, demontażu i ewentualnego ponownego montażu istniejącego wyposażenia wynikającego z postępu technicznego, zmiany przepisów, zmiany organizacji ruchu, przebudowy skrzyżowania, zmian programów sterowania.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. wykażą:

2.1. dla każdego rejonu oddzielnie, dysponowanie osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku:

a) Eksploatacja w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV – min. 5 osób;

b) Dozór w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV – min. 1 osoba.

2.2. dysponowanie min. 1 osobą posiadającą ukończone szkolenie w zakresie serwisowania sieci światłowodowych (spawanie włókien i kabli światłowodowych oraz pomiary) oraz co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w zakresie serwisowania sieci światłowodowych (dla rejonu 1).

2.3. dysponowanie min. 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie eksploatacji i programowania sterowników MSR 2002, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w w zakresie eksploatacji i programowania sterowników MSR 2002 (dla rejonu 1).

2.4. dysponowanie min. 1 osobą posiadającą znajomość oprogramowania Epics, Balance, Vissim (dla rejonu 1).

2.5. Część I (rejon I) dysponowanie bazą materiałowo-sprzętową wraz z magazynem materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 300 m², której lokalizacja umożliwia dotarcie do każdej sygnalizacji w rejonie w czasie do 30 minut. Magazyn materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych musi być w postaci pomieszczenia o powierzchni minimum 100 m². Baza powinna być wyposażona w minimum 1 komputer (np.: laptop) z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym do programowania i obsługi (Terminal 2002) sterowników MSR-2002.

Część II (rejon II) dysponowanie bazą materiałowo-sprzętową wraz z magazynem materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 300 m², której lokalizacja umożliwia dotarcie do każdej sygnalizacji w rejonie w czasie do 30 minut. Magazyn materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych musi być w postaci pomieszczenia o powierzchni minimum 100 m².

Uwaga: Wykonawca może wykazać dysponowanie jedną bazą materiałowo-sprzętową wraz z magazynem materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych o łącznej powierzchni min. 600 m², którego lokalizacja umożliwia dotarcie do każdej sygnalizacji w rejonach w czasie do 30 minut. Magazyn materiałów zapasowych, odzyskowych i rozbiórkowych musi być w postaci pomieszczenia o powierzchni minimum 200 m². Baza powinna być wyposażona w minimum 1 komputer (np.: laptop) z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym do programowania i obsługi (Terminal 2002) sterowników MSR-2002.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00