Centrale des marchés
Appareils et instruments médicaux divers
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie 20089Lublin zamowienia@spszw.lublin.pl +48 81 740 39 34
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Appareils et instruments médicaux divers

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793758

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425865-2015
04/12/2015    S235    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Lublin: Appareils et instruments médicaux divers

2015/S 235-425865

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, PL314, ul. Biernackiego 9, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, À l'attention de: Marzena Szydłowska, Lublin 20-089, POLOGNE. Téléphone: +48 817403934. Fax: +48 817403934. E-mail: zamowienia@spszw.lublin.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 13.11.2015, 2015/S 220-400696)

Objet:
CPV:33190000, 33141000, 33141321, 33162200, 33140000, 33171300, 33141116, 33141240, 33141220, 33141300, 33141640, 33141642, 33141200, 33141626, 33157110, 33141620, 33157700, 33157200, 33194000, 33141520, 33171000, 33141600, 33141323, 33168000, 33171100, 33124100

Appareils et instruments médicaux divers

Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques

Aiguilles d'anesthésie

Instruments pour bloc opératoire

Consommables médicaux

Kits ou ensembles pour péridurale

Tampons et compresses

Accessoires de cathéter

Canules

Dispositifs de ponction veineuse et de prélèvement sanguin

Drain

Accessoires de drain

Cathéters

Kits de dosage

Masque pour oxygénothérapie

Trousses médicales

Barboteur pour oxygénothérapie

Kits d'oxygène

Appareils et instruments de transfusion et de perfusion

Dérivés plasmatiques

Instruments d'anesthésie et de réanimation

Collecteur et poches, drainage et kits

Aiguilles de biopsie

Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie

Instruments pour l'anesthésie

Appareils de diagnostic

Au lieu de: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 58 odrębnych zadaniach:

Zadanie nr 1 – Dostawa elektrod EKG, do prób wysiłkowych, defibrylatora.

Zadanie nr 2 – Dostawa elektrod neutralnych.

Zadanie nr 3 – Dostawa elektrod do kruszenia kamieni i membran do aparatu Econolith 2000.

Zadanie nr 4 – Dostawa żelu do usg, EKG i Holtera.

Zadanie nr 5 – Dostawa papierów rejestracyjnych do aparatury medycznej.

Zadanie nr 6 – Dostawa igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego i zestawów do kaniulacji.

Zadanie nr 7 – Dostawa zestawów do znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego.

Zadanie nr 8 – Dostawa zestawów do wkłuć lędźwiowych.

Zadanie nr 9 – Dostawa łączników do cewników centralnych (obwodowych).

Zadanie nr 10 – Dostawa kaniul do prowadzenia szybkich wlewów i igieł do penów.

Zadanie nr 11 – Dostawa drenów, prowadników i endoprotez.

Zadanie nr 12 – Dostawa cewników do odsysania pacjentów do rurki intubacyjnej.

Zadanie nr 13 – Dostawa nebulizatorów, zestawów i akcesoriów.

Zadanie nr 14 – Dostawa masek do trudnej intubacji i zestawów do pielęgnacji jamy ustnej.

Zadanie nr 15 – Dostawa resuscytatorów typu AMBU.

Zadanie nr 16 – Dostawa drenów do podawania tlenu oraz kaset.

Zadanie nr 17 – Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow SIPAP.

Zadanie nr 18 – Dostawa akcesoriów do stolika reanimacyjnego dla noworodków.

Zadanie nr 19 – Dostawa akcesoriów do respiratora Fabian, SensorMedicus 3100A i filtrów do inkubatorów.

Zadanie nr 20 – Dostawa zamkniętego systemu do odsysania do respiratora SensorMedicus 3100a.

Zadanie nr 21 – Dostawa filtrów oddechowych anestetycznych.

Zadanie nr 22 – Dostawa układów oddechowych i filtrów bakteryjnych do respiratora Monnal T 50.

Zadanie nr 23 – Dostawa układów oddechowych i filtrów bakteryjnych do respiratora Bennet 740 i 760.

Zadanie nr 24 – Dostawa układów oddechowych i filtrów bakteryjnych do respiratora Bennet 780.

Zadanie nr 25 – Dostawa zestawów i przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia.

Zadanie nr 26 – Dostawa rurek intubacyjnych, prowadnic i rurek ustno gardłowych.

Zadanie nr 27 – Dostawa rurek intubacyjnych neonatologicznych i do opieki długoterminowej.

Zadanie nr 28 – Dostawa zestawu pediatrycznego do drenażu opłucnej.

Zadanie nr 29 – Dostawa cewników do odsysania i karmienia oraz pojemników.

Zadanie nr 30 – Dostawa cewników urologicznych i do drenażu.

Zadanie nr 31 – Dostawa cewników pępowinowych i zestawów do kaniulacji.

Zadanie nr 32 – Dostawa przyrządów i zestawów do żywienia dojelitowego.

Zadanie nr 33 – Dostawa systemu do uzyskiwania osocza.

Zadanie nr 34 – Dostawa zestawu do mierzenia ciśnienia w jamie brzusznej.

Zadanie nr 35 – Dostawa zestawów do punkcji, drenażu jam ciała i drenów do pompy objętościowej.

Zadanie nr 36 – Dostawa worków do ewakuacji materiału z jamy brzusznej.

Zadanie nr 37 – Dostawa zestawów do szynowania moczowodów typu Double-J Stenosis.

Zadanie nr 38 – Dostawa igieł do aspiracji szpiku kostnego.

Zadanie nr 39 – Dostawa kraników i prowadników.

Zadanie nr 40 – Dostawa ostrzy, frezów do shavera artroskopowego oraz kaset i elektrod.

Zadanie nr 41 – Dostawa klispów do klipsownic, pętli i igieł.

Zadanie nr 42 – Dostawa szczypiec biopsyjnych.

Zadanie nr 43 – Dostawa klipsownic, trokarów i akcesoriów laparoskopowych.

Zadanie nr 44 – Dostawa pakietów noworodkowych.

Zadanie nr 45 – Dostawa folii chirurgicznej.

Zadanie nr 46 – Dostawa nożyków alergologicznych.

Zadanie nr 47 – Dostawa okularków do fototerapii.

Zadanie nr 48 – Dostawa przyrządów do rozcinania i zaciskaczy do pępowiny.

Zadanie nr 49 – Dostawa nakłuwaczy.

Zadanie nr 50 – Dostawa balonu do tamponady.

Zadanie nr 51 – Dostawa pessariów.

Zadanie nr 52 – Dostawa akcesoriów do badań cytologicznych.

Zadanie nr 53 – Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej.

Zadanie nr 54 – Dostawa czujników do respiratora Galileo i Raphael oraz pulsoksymetru Nellcor.

Zadanie nr 55 – Dostawa czujników do pulsoksymetru Radical.

Zadanie nr 56 – Dostawa mankietów do kardiomonitora BLT M8000A.

Zadanie nr 57 – Dostawa systemu gromadzenia wydzielin do ssaków próżniowych.

Zadanie nr 58 – Dostawa drobnego sprzętu w różnym asortymencie.

2. Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i jego zakres zawierają załącznik nr 1 do SIWZ, określające wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.

3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

4. Oferowane wyroby medyczne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).

5. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania.

6. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

7. Ilekroć w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8

1) Krótki opis

Dostawa zestawów do wkłuć lędźwiowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141116, 33141321

3) Wielkość lub zakres

Zestawy do wkłuć lędźwiowych – 1 pozycja asortymentowa.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26

1) Krótki opis

Dostawa rurek intubacyjnych, prowadnic i rurek ustno gardłowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620

3) Wielkość lub zakres

Rurki intubacyjne, prowadnice i rurki ustno-gardłowe – 7 pozycji asortymentowych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44 Nazwa: Zadanie nr 44

1) Krótki opis

Dostawa pakietów noworodkowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141116

3) Wielkość lub zakres

Pakiety noworodkowe – 1 pozycja asortymentowa.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

VI.3) Informacje dodatkowe:

A. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach nr 1-58 do SIWZ, zawiera Załącznik nr 1. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

9.1. Zaoferowany asortyment określony w Zadaniach 1-58 –Załącznik 1 do SIWZ, był dopuszczony do obrotu i używania na rynku krajowym, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych,

9.2. oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania Zamawiającego w zakresie wymagań granicznych opisanych w zestawieniu parametrów granicznych, określonych w Załączniku nr 1do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest również do załączenia nw. dokumentów:

9.3. świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniach 1-58 – Załączniki nr 1-58 do SIWZ, potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. nr 679) i jego zgodność z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC, w zależności od klasy wyrobu medycznego, tj.

— deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (oświadczenie wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela),

— certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej CE w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

UWAGA: Zaleca się aby dowód dopuszczenia na rynek krajowy został dołączony do oferty zgodnie ze stroną podaną w załączniku stanowiącym kosztorys ofertowy (Załączniki Nr 1-38 do SIWZ).

9.4. Charakterystyki techniczne i użytkowe parametrów technicznych w formie np. folderów, katalogów, opisów, ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry użytkowe zaoferowanego przedmiotu zamówienia, przedstawiających np. cechy, numery, rozmiary każdego z ww. asortymentu proponowanego w ofercie nie zawierające informacji sprzecznych z podanymi przez Wykonawców przy wypełnianiu tabeli parametrów granicznych.

UWAGA: W w/w dokumentach należy wskazać którego przedmiotu zamówienia i pozycji asortymentowej dotyczą.

9.5 Prawidłowo wypełnione tabele parametrów granicznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Zadaniach 1,2,9,10,11,13,15,16,17,18,19,21,26,27,29,30,35,39,40,44,45,46,47,49,52,53,54,55,56,57 – Załącznik 1do SIWZ.

Oferty z produktami nie spełniającymi wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. Odrzucenie oferty spowoduje również podanie sprzecznego opisu z dokumentem dołączonym do oferty lub złożonym na wezwanie Zamawiającego.

B. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w §2 ust 4 oraz w przypadku:

a) zmiany nazwy produktu, nazwy producenta przy niezmienionym produkcie, nazwy handlowej, numeru katalogowego produktu, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w ofercie Wykonawcy.

b) jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej z uwagi na zagrożenie rażącą stratą dla Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia okoliczności zagrożenia rażącą stratą,

c) zmiany w części dotyczącej sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania) dostarczanych produktów, jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie produktów wskazanych w ofercie, w szczególności przyczyną taką może być wycofanie z obrotu lub zaprzestanie ich produkcji,

d) wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia.

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności

3. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy, przy czym nowa stawka podatku VAT obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy.

Lire: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 58 odrębnych zadaniach:

— zadanie nr 1 – Dostawa elektrod EKG, do prób wysiłkowych, defibrylatora,

— zadanie nr 2 – Dostawa elektrod neutralnych.

— zadanie nr 3 – Dostawa elektrod do kruszenia kamieni i membran do aparatu Econolith 2000,

— zadanie nr 4 – Dostawa żelu do usg, EKG i Holtera,

— zadanie nr 5 – Dostawa papierów rejestracyjnych do aparatury medycznej,

— zadanie nr 6 – Dostawa igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego i zestawów do kaniulacji,

— zadanie nr 7 – Dostawa zestawów do znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego,

— zadanie nr 8 – Dostawa worków stomijnych,

— zadanie nr 9 – Dostawa łączników do cewników centralnych (obwodowych),

— zadanie nr 10 – Dostawa kaniul do prowadzenia szybkich wlewów i igieł do penów,

— zadanie nr 11 – Dostawa drenów, prowadników i endoprotez,

— zadanie nr 12 – Dostawa cewników do odsysania pacjentów do rurki intubacyjnej,

— zadanie nr 13 – Dostawa nebulizatorów, zestawów i akcesoriów,

— zadanie nr 14 – Dostawa masek do trudnej intubacji i zestawów do pielęgnacji jamy ustnej,

— zadanie nr 15 – Dostawa resuscytatorów typu AMBU,

— zadanie nr 16 – Dostawa drenów do podawania tlenu oraz kaset,

— zadanie nr 17 – Dostawa akcesoriów do aparatu Infant Flow SIPAP,

— zadanie nr 18 – Dostawa akcesoriów do stolika reanimacyjnego dla noworodków,

— zadanie nr 19 – Dostawa akcesoriów do respiratora Fabian, SensorMedicus 3100A i filtrów do inkubatorów,

— zadanie nr 20 – Dostawa zamkniętego systemu do odsysania do respiratora SensorMedicus 3100a,

— zadanie nr 21 – Dostawa filtrów oddechowych anestetycznych,

— zadanie nr 22 – Dostawa układów oddechowych i filtrów bakteryjnych do respiratora Monnal T 50,

— zadanie nr 23 – Dostawa układów oddechowych i filtrów bakteryjnych do respiratora Bennet 740 i 760,

— zadanie nr 24 – Dostawa układów oddechowych i filtrów bakteryjnych do respiratora Bennet 780,

— zadanie nr 25 – Dostawa zestawów i przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia,

— zadanie nr 26 – Dostawa rurek intubacyjnych, prowadnic i rurek ustno gardłowych,

— zadanie nr 27 – Dostawa rurek intubacyjnych neonatologicznych i do opieki długoterminowej,

— zadanie nr 28 – Dostawa zestawu pediatrycznego do drenażu opłucnej,

— zadanie nr 29 – Dostawa cewników do odsysania i karmienia oraz pojemników,

— zadanie nr 30 – Dostawa cewników urologicznych i do drenażu,

— zadanie nr 31 – Dostawa cewników pępowinowych i zestawów do kaniulacji,

— zadanie nr 32 – Dostawa przyrządów i zestawów do żywienia dojelitowego,

— zadanie nr 33 – Dostawa systemu do uzyskiwania osocza,

— zadanie nr 34 – Dostawa zestawu do mierzenia ciśnienia w jamie brzusznej,

— zadanie nr 35 – Dostawa zestawów do punkcji, drenażu jam ciała i drenów do pompy objętościowej,

— zadanie nr 36 – Dostawa worków do ewakuacji materiału z jamy brzusznej,

— zadanie nr 37 – Dostawa zestawów do szynowania moczowodów typu Double-J Stenosis,

— zadanie nr 38 – Dostawa igieł do aspiracji szpiku kostnego,

— zadanie nr 39 – Dostawa kraników i prowadników,

— zadanie nr 40 – Dostawa ostrzy, frezów do shavera artroskopowego oraz kaset i elektrod,

— zadanie nr 41 – Dostawa klispów do klipsownic, pętli i igieł,

— zadanie nr 42 – Dostawa szczypiec biopsyjnych,

— zadanie nr 43 – Dostawa klipsownic, trokarów i akcesoriów laparoskopowych,

— zadanie nr 44 – Dostawa akcesoriów do aparatów do znieczulania firmy Dräger,

— zadanie nr 45 – Dostawa folii chirurgicznej,

— zadanie nr 46 – Dostawa nożyków alergologicznych,

— zadanie nr 47 – Dostawa okularków do fototerapii,

— zadanie nr 48 – Dostawa przyrządów do rozcinania i zaciskaczy do pępowiny,

— zadanie nr 49 – Dostawa nakłuwaczy,

— zadanie nr 50 – Dostawa balonu do tamponady,

— zadanie nr 51 – Dostawa pessariów,

— zadanie nr 52 – Dostawa akcesoriów do badań cytologicznych,

— zadanie nr 53 – Dostawa wkładów do strzykawki automatycznej,

— zadanie nr 54 – Dostawa czujników do respiratora Galileo i Raphael oraz pulsoksymetru Nellcor,

— zadanie nr 55 – Dostawa czujników do pulsoksymetru Radical,

— zadanie nr 56 – Dostawa mankietów do kardiomonitora BLT M8000A,

— zadanie nr 57 – Dostawa systemu gromadzenia wydzielin do ssaków próżniowych,

— zadanie nr 58 – Dostawa drobnego sprzętu w różnym asortymencie.

2. Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i jego zakres zawierają załącznik nr 1 do SIWZ, określające wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.

3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

4. Oferowane wyroby medyczne muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679).

5. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia niemoże przekroczyć ogólnej wartości zadania.

6. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

7. Ilekroć w SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia są użyte znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W takim przypadku podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Za rozwiązania równoważne przyjmuje się te, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8

1) Krótki opis

Dostawa worków stomijnych,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620

3) Wielkość lub zakres

worki stomijne – 5 pozycji asortymentowych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26

1) Krótki opis

Dostawa rurek intubacyjnych, prowadnic i rurek ustno gardłowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141620

3) Wielkość lub zakres

Rurki intubacyjne, prowadnice i rurki ustno-gardłowe – 8 pozycji asortymentowych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

Część nr: 44 Nazwa: Zadanie nr 44

1) Krótki opis

Dostawa akcesoriów do aparatów do znieczulania firmy Dräger.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3) Wielkość lub zakres

akcesoria do aparatów do znieczulania firmy Dräger – 5 pozycji asortymentowych.

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia.

VI.3) Informacje dodatkowe:

A. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach nr 1-58 do SIWZ,zawiera Załącznik nr 1. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

9.1. zaoferowany asortyment określony w Zadaniach 1–58 – Załącznik 1 do SIWZ, był dopuszczony do obrotu i używania na rynku krajowym, zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych,

9.2. oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania Zamawiającego w zakresie wymagań granicznych opisanych w zestawieniu parametrów granicznych, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest również do załączenia nw. dokumentów:

9.3. świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia określonego w Zadaniach 1–58 – Załączniki nr 1–58 do SIWZ, potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. nr 679) i jego zgodność z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC, w zależności od klasy wyrobu medycznego, tj.:

— deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (oświadczenie wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela),

— certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej CE w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

Uwaga: Zaleca się aby dowód dopuszczenia na rynek krajowy został dołączony do oferty zgodnie ze stroną podaną w załączniku stanowiącym kosztorys ofertowy (Załączniki Nr 1–58 do SIWZ).

9.4. Charakterystyki techniczne i użytkowe parametrów technicznych w formie np. folderów, katalogów, opisów,ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry użytkowe zaoferowanego przedmiotu zamówienia,przedstawiających np. cechy, numery, rozmiary każdego z ww. asortymentu proponowanego w ofercie niezawierające informacji sprzecznych z podanymi przez Wykonawców przy wypełnianiu tabeli parametrów granicznych, a w przypadku Zadania nr 53 – wystawione przez producenta oferowanych wyrobów lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Uwaga: W w/w dokumentach należy wskazać którego przedmiotu zamówienia i pozycji asortymentowej dotyczą.

9.5 Prawidłowo wypełnione tabele parametrów granicznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,określonymi w Zadaniach 1, 2, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 58 – Załącznik 1 do SIWZ.

Oferty z produktami nie spełniającymi wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. Odrzucenie oferty spowoduje również podanie sprzecznego opisu z dokumentem dołączonym do oferty lub złożonym na wezwanie Zamawiającego.

B. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w §2 ust 4 oraz w przypadku:

a) zmiany nazwy produktu, nazwy producenta przy niezmienionym produkcie, nazwy handlowej, numeru katalogowego produktu, pod warunkiem, iż nowy produkt posiada parametry nie gorsze niż produkt wskazany w ofercie Wykonawcy,

b) jeżeli Wykonawca nie będzie miał możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej z uwagi na zagrożenie rażącą stratą dla Wykonawcy, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę, przy czym po stronie Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia okoliczności zagrożenia rażącą stratą,

c) zmiany w części dotyczącej sposobu konfekcjonowania (wielkość opakowania) dostarczanych produktów,jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie produktów wskazanych w ofercie, w szczególności przyczyną taką może być wycofanie z obrotu lub zaprzestanie ich produkcji,

d) wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane przez Wykonawcę.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen netto przedmiotu zamówienia.

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek udokumentowania powyższych okoliczności

3. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy, przy czym nowa stawka podatku VAT obowiązywała będzie po dniu podpisania aneksu przez Strony umowy.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00