Centrale des marchés
Serveurs 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.2. Szczegółowy opis param...
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20950Lublin dzp@kul.pl +48 81 445 41 63
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Recherche France Lublin Avis d'attribution
Archive

Serveurs

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1788681

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (01/12/15)
421701-2015
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części.2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu komputerowego składającego się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 1.1–1.8 do SIWZ.3. W przypadku, gdy w zakres zamówienia części 1, części 2, części 3, części 4 oraz części 5 postępowania, wchodzi sprzęt komputerowy o którym mowa w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług z 11.3.2004 (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 – z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 % zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku VAT.4. W zakresie przedmiotu zamówienia w częściach 1–8 wymagane jest zapewnienie wymaganych w Formularzu oferowanych parametrów technicznych zał. nr 1.1–1.8 do SIWZ (w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę) minimalnych terminów gwarancji.5. W zakresie przedmiotu zamówienia w częściach 1–8 wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do sali CN-223 II piętro
- Dział Teleinformatyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.6. Dla części: 1–4 dostawa będzie miała charakter jednorazowy. W pozostałych przypadkach, tj. dla części: 5–8 dostawa będzie miała charakter sukcesywny.7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych.8. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8 do SIWZ.9. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy tj. od dnia przekazania sprzętu Zamawiającemu.10. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy obejmującego przedmiot zamówienia dla wyszczególnionych zadań w miejscu instalacji, dla pozostałych na zasadach ogólnych gwarancji. Wymagane jest wskazanie w Formularzu oferowanych parametrów technicznych danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy serwisowej, świadczącej usługi gwarancyjne.11. Czas reakcji uprawnionego podmiotu na zgłoszenie uszkodzenia nie może być dłuższy niż 24 godz. od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu.12. Dokonywanie przez uprawniony podmiot napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w miejscu instalacji (dla wyszczególnionych zadań) nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu.13. Trzykrotna naprawa sprzętu (sumowane są naprawy dotyczące także różnych elementów sprzętu) w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni sprzęt na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty wymiany.14. Wystawienie faktur Zamawiającemu zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach do poszczególnych specyfikacji technicznych, oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Lista jednostek zostanie dostarczona wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą w danej części.15. W przypadku dostaw o charakterze sukcesywnym Zamawiający będzie wykazywał w zamówieniach częściowych nazwy jednostek, dla których będą one składane. Obowiązkiem Wykonawcy będzie ujęcie powyższego w charakterze uwagi na dokumentach sprzedaży (fakturach).16. Podstawą zapłaty są poprawnie wystawione faktury z załączonymi dokumentami ilościowego oraz jakościowego odbioru przedmiotu umowy (protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń), podpisanymi przez obie strony lub pisemnie upoważnione przez nie osoby. Ponadto Zamawiający wymaga, aby na fakturach zostały ujęte uwagi w postaci nazwy i numeru jednostki, dla której jest przeznaczony dostarczony sprzęt.17. Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych, specyfikacji technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz ze sterownikami w przypadku, gdy wymagane są w Formularzu oferowanych parametrów technicznych, w pozostałych przypadkach na ewentualne żądanie Zamawiającego.18. Termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy tj. od dnia przekazania sprzętu Zamawiającemu wynosi: dla części 1–8 – 30 dni.2. Oferty częścioweZamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w liczbie 8 części. Każda część oceniana będzie oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.Część 1 – dostawa o charakterze jednorazowym: serwera dla KUL (stawka VAT 0 %) według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 1 – zał. nr 1.1.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 1 – zał. nr 1.1a.Część 2 – dostawa o charakterze jednorazowym: sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Równy Start – projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej i sportowej Uniwersytetu włączającej studentów z niepełnosprawnością” (stawka VAT 0 %) według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 2 – zał. nr 1.2.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 2 – zał. nr 1.2a.Część 3 – dostawa o charakterze jednorazowym: stanowisk komputerowych na potrzeby realizacji projektu „Równy Start – projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej i sportowejUniwersytetu włączającej studentów z niepełnosprawnością” (stawka VAT 0 %) według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 3 – Zał. nr 1.3.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 3 – Zał. nr 1.3a.Część 4 – dostawa o charakterze jednorazowym: drukarki i skanera na potrzeby realizacji projektu „Równy Start – projekt modernizacji przestrzeni edukacyjnej, społecznej, architektonicznej i sportowej Uniwersytetu włączającej studentów z niepełnosprawnością” (stawka VAT 0 %) według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 4 – zał. nr 1.4.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 4 – zał. nr 1.4a.Część 5 – dostawa o charakterze sukcesywnym: komputerów i monitorów dla jednostek organizacyjnych KUL (stawka VAT 0 %) według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 5 – zał. nr 1.5.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 5 – zał. nr 1.5a.Część 6 – dostawa o charakterze sukcesywnym: komputerów przenośnych, tabletów i czytników książek elektronicznych dla jednostek organizacyjnych KUL według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 6 – zał. nr 1.6.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 6 – zał. nr 1.6a.Część 7 – dostawa o charakterze sukcesywnym: nośników danych dla jednostek organizacyjnych KUL według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 7 – zał. nr 1.7.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 7 – zał. nr 1.7a.Część 8 – dostawa o charakterze sukcesywnym: podzespołów i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych KUL według następujących załączników do SIWZ:1) Formularz oferowanych parametrów technicznych w części 8 – zał. nr 1.8.2) Wykaz asortymentowo ilościowy przedmiotu zamówienia w części 8 – zał. nr 1.8a.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous