Centrale des marchés
Services de nettoyage de bâtiments
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o 05510Konstancin-Jeziorna inwestycje@stocer.pl +48 22 711 90 37
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de nettoyage de bâtiments

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794147

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426377-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Konstancin-Jeziorna: Services de nettoyage de bâtiments

2015/S 235-426377

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., ul. Wierzejewskiego 12, À l'attention de: Katarzyna Wróblewska, Konstancin-Jeziorna 05-510, POLOGNE. Téléphone: +48 227119048. Fax: +48 227119037. E-mail: inwestycje@stocer.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.11.2015, 2015/S 226-411535)

Objet:
CPV:90911200

Services de nettoyage de bâtiments

Au lieu de: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1.Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, że:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają ich posiadania od Wykonawcy w związku wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/dokumentów (np. referencji) potwierdzającego/potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej jednej, odpowiadającej rodzajowo (co do przedmiotu zamówienia) usługi utrzymania czystości świadczonej w zamkniętej jednostce ochrony zdrowia o liczbie łóżek ponad 200 szt. i wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.brutto

3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty kompletny wykaz urządzeń oraz środków jakie zamierza Wykonawca używać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz listę osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (za wyjątkiem osób przejmowanych od Zamawiającego) wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają na nie obowiązek posiadania takich uprawnień przy wykonywaniu czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości równej lub wyższej niż 500.000,00 zł.

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Do oświadczenia należy dołączyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne, dołączone do oferty, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku dotyczącym zdolności finansowych, Wykonawca korzystający ze zdolności innego podmiotu, jest zobowiązany dodatkowo dołączyć do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Do wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie ma § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

8) Oświadczenie Wykonawcy o dokładnym zapoznaniu się z treścią SIWZ i przyjęciu bez zastrzeżeń jej warunków i postanowień łącznie z wzorami umów (załącznik nr 2 i 2a).

9) Wypełnione w całości i podpisane załączniki niniejszej SIWZ (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia kopii danego dokumentu dokonuje osoba lub osoby upoważnione do podpisania (złożenia) oferty w imieniu Wykonawcy lub notariusz, gdy chodzi o kopię udzielonego pełnomocnictwa.

4. W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedza się wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże/udowodni w treści swojego zastrzeżenia, iż wskazane tam informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Lire: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, że:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie, jeżeli odrębne przepisy wymagają ich posiadania od Wykonawcy w związku wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu/dokumentów (np. referencji) potwierdzającego/potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej jedną, odpowiadającą rodzajowo (co do przedmiotu zamówienia) usługę obejmującą utrzymanie czystości, transport wewnętrzny, czynności pomocnicze oraz utrzymanie terenów zewnętrznych świadczoną w zamkniętej jednostce ochrony zdrowia o liczbie łóżek ponad 200 szt. i wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty kompletny wykaz urządzeń oraz środków jakie zamierza Wykonawca używać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz listę osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (za wyjątkiem osób przejmowanych od Zamawiającego) wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają na nie obowiązek posiadania takich uprawnień przy wykonywaniu czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia. Powyższe oświadczenie potwierdzić dołączając do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości równej lub wyższej niż 500 000 PLN.

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Do oświadczenia należy dołączyć:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne, dołączone do oferty, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku dotyczącym zdolności finansowych, Wykonawca korzystający ze zdolności innego podmiotu, jest zobowiązany dodatkowo dołączyć do oferty informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Do wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zastosowanie ma § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

8) Oświadczenie Wykonawcy o dokładnym zapoznaniu się z treścią SIWZ i przyjęciu bez zastrzeżeń jej warunków i postanowień łącznie z wzorami umów (załącznik nr 2 i 2a).

9) Wypełnione w całości i podpisane załączniki niniejszej SIWZ (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia kopii danego dokumentu dokonuje osoba lub osoby upoważnione do podpisania (złożenia) oferty w imieniu Wykonawcy lub notariusz, gdy chodzi o kopię udzielonego pełnomocnictwa.

4. W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedza się wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże/udowodni w treści swojego zastrzeżenia, iż wskazane tam informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00