Centrale des marchés
Services postaux
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 40053Katowice gwloczyk@kzkgop.com.pl +48 32 251 97 45
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services postaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794144

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426374-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Katowice: Services postaux

2015/S 235-426374

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21A, À l'attention de: Grzegorz Włoczyk, Katowice 40-053, POLOGNE. Téléphone: +48 327438401. Fax: +48 322519745. E-mail: gwloczyk@kzkgop.com.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 31.10.2015, 2015/S 212-386070)

Objet:
CPV:64110000, 64112000, 60160000

Services postaux

Services postaux relatifs aux lettres

Transport routier postal

Au lieu de: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu odbiorcy, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania, oraz usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.

1.2. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:

1.2.1. Odbiór od Zamawiającego i dostawę przesyłek listowych o wagach:

a) Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe o masie:

— do 350 g, gabaryt (A i B),

— od 351 g do 1000 g, gabaryt (A i B),

— od 1001 g. do 2000 g gabaryt (A i B).

b) Przesyłki listowe rejestrowane (polecone) ekonomiczne i priorytetowe o masie:

— do 350 g, gabaryt (A i B),

— od 351 g do 1000 g, gabaryt (A i B),

— od 1001 g. do 2000 g gabaryt (A i B).

c) Przesyłki listowe rejestrowane (polecone) ekonomiczne i priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o masie:

— do 350 g, gabaryt (A i B),

— od 351 g do 1000 g, gabaryt (A i B),

— od 1001 g. do 2000 g gabaryt (A i B).

1.2.2. Zwroty przesyłek listowych rejestrowanych od Zamawiającego po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania Odbiorcy.

1.3. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 124 Kodeksu postępowania karnego.

1.4. Wykonawca gwarantuje, że potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej będzie miało moc dokumentu urzędowego.

1.5. Zamawiający nie przewiduje segregacji i podziału korespondencji mającej na celu wydzielenie tej części przesyłek, jak również sporządzania oddzielnych wykazów przesyłek.

1.6. Zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek przez Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem pocztowym”.

1.7. Nadanie przesyłki u Wykonawcy musi zagwarantować Zamawiającemu skuteczne jej doręczenie oraz zachowanie terminów w przepisach, o których mowa w pkt 2.3.

1.8. W przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego, datą nadania przesyłki listowej musi być data nadania przesyłki w placówce pocztowej Wykonawcy.

1.9. Potwierdzenie nadania musi jednoznacznie określać datę przyjęcia przesyłki oraz identyfikować placówkę pocztową Wykonawcy, która nadała przesyłkę.

1.10. Zamawiający nie dopuszcza przepakowywania przesyłek. Nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, jako podmiot nadający przesyłkę.

1.11. Wykonawca zobowiązany jest dysponować placówkami zdawczo-nadawczymi, w których adresaci przesyłek będą mogli odbierać przesyłki od Zamawiającego jak i również nadawać przesyłki do Zamawiającego.

1.12. Placówki Wykonawcy mają posiadać wyodrębnione w sposób jednoznaczny stanowiska przeznaczone do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, jeżeli punkt odbioru przesyłek znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna niż pocztowa działalność gospodarcza.

1.13. Szczegółowy opis i przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że w okresie wykonywania zamówienia rzeczywista ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych w tym załączniku może ulec zmianie, jednak ogólna wartość przesyłek nie przekroczy kwoty stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wynikającej ze złożonej oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/DO/5/PS/65/15.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

7.12.2015 (8:29)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.12.2015 (8:30)

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

4.2.2016

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

7.12.2015 (9:00)

Lire: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek oraz doręczaniu Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu odbiorcy, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania, oraz usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.

1.2. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności:

1.2.1. Odbiór od Zamawiającego i dostawę przesyłek listowych o wagach:

a) Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe o masie:

— do 350 g, gabaryt (A i B),

— od 351 g do 1 000 g, gabaryt (A i B),

— od 1001 g. do 2 000 g gabaryt (A i B).

b) Przesyłki listowe rejestrowane (polecone) ekonomiczne i priorytetowe o masie:

— do 350 g, gabaryt (A i B),

— od 351 g do 1 000 g, gabaryt (A i B),

— od 1001 g. do 2 000 g gabaryt (A i B).

c) Przesyłki listowe rejestrowane (polecone) ekonomiczne i priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o masie:

— do 350 g, gabaryt (A i B),

— od 351 g do 1 000 g, gabaryt (A i B),

— od 1001 g. do 2 000 g gabaryt (A i B).

1.2.2. Zwroty przesyłek listowych rejestrowanych od Zamawiającego po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania Odbiorcy.

1.3. Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 124 Kodeksu postępowania karnego.

1.4. wykreślono.

1.5. Zamawiający nie przewiduje segregacji i podziału korespondencji mającej na celu wydzielenie tej części przesyłek, jak również sporządzania oddzielnych wykazów przesyłek.

1.6. wykreślono.

1.7. Nadanie przesyłki u Wykonawcy musi zagwarantować Zamawiającemu skuteczne jej doręczenie oraz zachowanie terminów w przepisach, o których mowa w pkt 2.3.

1.8. Potwierdzenie nadania musi jednoznacznie określać datę przyjęcia przesyłki oraz identyfikować placówkę pocztową Wykonawcy, która nadała przesyłkę, a w przypadku określonym w pkt 1.3. – placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 Prawa pocztowego.

1.9. Potwierdzenie nadania musi jednoznacznie określać datę przyjęcia przesyłki oraz identyfikować placówkę pocztową Wykonawcy, która nadała przesyłkę.

1.10. Zamawiający nie dopuszcza przepakowywania przesyłek. Nadawcą przesyłek będzie Zamawiający, jako podmiot nadający przesyłkę.

1.11. Wykonawca zobowiązany jest dysponować placówkami zdawczo-nadawczymi, w których adresaci przesyłek będą mogli odbierać przesyłki od Zamawiającego jak i również nadawać przesyłki do Zamawiającego.

1.12. Placówki Wykonawcy mają posiadać wyodrębnione w sposób jednoznaczny stanowiska przeznaczone do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, jeżeli punkt odbioru przesyłek znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna niż pocztowa działalność gospodarcza.

1.13. Szczegółowy opis i przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że w okresie wykonywania zamówienia rzeczywista ilość poszczególnych przesyłek w stosunku do określonych w tym załączniku może ulec zmianie, jednak ogólna wartość przesyłek nie przekroczy kwoty stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wynikającej ze złożonej oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

1.14. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada statusu operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 Prawa pocztowego, przesyłki określone w pkt 1.3. („przesyłki terminowe”) muszą być nadane w terminie określonym przez Zamawiającego na opakowaniu przesyłki terminowej do godz. 23:59 tego terminu w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Dowód nadania przesyłki wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KZK GOP następnego dnia roboczego do godz. 15:00.

1.15. Przewidywana ilość przesyłek terminowych wymagających nadania u operatora wyznaczonego w całym okresie realizacji zamówienia nie przekroczy 3 000 przesyłek.

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/DO/5/PS/54/15

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

23.12.2015 (8:29)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.12.2015 (8:30)

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

12.2.2016

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

23.12.2015 (9:00)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00