Centrale des marchés
Instruments de mesure Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego miernika do pomiaru podatności magnetycznej gleb wraz z sondą pomiarową i wyposażeniem dodatkowym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest...
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40844Katowice brol@ietu.katowice.pl +48 32 254 17 17
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Instruments de mesure

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793942

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426097-2015
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego miernika do pomiaru podatności magnetycznej gleb wraz z sondą pomiarową i wyposażeniem dodatkowym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno-cenowa. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 3 tabeli parametrów technicznych w zakresie nazwy proponowanego urządzenia oraz potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności oferowanego urządzenia. Pozostawienie kolumny 3 bez opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ.Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniu producenta oraz musi spełniać wymagania opisane w niniejszej SIWZ.Zamawiający wymaga, aby urządzenie pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego.Zamawiający wymaga, aby urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia było kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dodatkowych zakupów.Urządzenie składające się na przedmiot zamówienia musi być objęte gwarancją producenta.Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na oferowane urządzenie wynosił co najmniej 24 miesiące.Wymagania dotyczące instalacji, uruchomienia i sposobu świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych:
- bezpłatna dostawa i uruchomienie urządzenia przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w siedzibie zamawiającego;
- bezpłatne szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone przez serwis w miejscu instalacji urządzenia, we wspólnie uzgodnionym terminie, w wymiarze 1 dnia;
- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na warunkach określonych w Specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej załącznik nr 1.1. do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
- wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail.Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć z urządzeniami:
- pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy;
- karty gwarancyjne lub równoważne dokumenty potwierdzające uprawnienia gwarancyjne;
- certyfikat lub deklarację zgodności CE, potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają obowiązujące wymagania prawne do wprowadzenia ich do obrotu handlowego na terenie EOG.Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00