Centrale des marchés
Hypochlorites et chlorates
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna 40026Katowice gpw@gpw.katowice.pl +48 32 603 86 34
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Hypochlorites et chlorates

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794557

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426942-2015
04/12/2015    S235    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Katowice: Hypochlorites et chlorates

2015/S 235-426942

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, À l'attention de: Dorota Buzuk, Katowice 40-026, POLOGNE. Téléphone: +48 326038719. Fax: +48 326038634. E-mail: gpw@gpw.katowice.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.9.2015, 2015/S 176-319743)

Objet:
CPV:24312200, 24311470, 24311520, 14400000

Hypochlorites et chlorates

Chlorure d'hydrogène

Hydroxyde de sodium

Sel et chlorure de sodium pur

Au lieu de: 

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 – Dostawa chlorynu sodu.

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Wykonawca na oferowany chloryn sodu, musi posiadać:

1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.

3. Aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – chlorynem sodu, wydane na podstawie Ustawy z 13.9.2002 o produktach biobójczych (Dz.U.2015.242.j.t.).

4. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.

5. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.

6. Aktualne świadectwo jakości produktu.

7. Miejscem poszczególnych dostaw jest Stacja Uzdatniania Wody Będzin, ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin.

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 – Dostawa kwasu solnego spożywczego.

(…)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Wykonawca na oferowany kwas solny spożywczy, musi posiadać:

1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.

3. Aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym – kwasem solnym, wydane na podstawie Ustawy z 13.9.2002 o produktach biobójczych (Dz.U.2015.242.j.t.).

4. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.

5. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.

6. Aktualne świadectwo jakości produktu.

7. Miejscem poszczególnych dostaw jest Stacja Uzdatniania Wody Będzin, ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

2.1.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 1 zamówienia musi wykazać, że jest upoważniony do wprowadzenia chlorynu sodu do obrotu.

2.1.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie części 2 zamówienia musi wykazać, że jest upoważniony do wprowadzenia kwasu solnego do obrotu.

2.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej w p.2.1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

2.2.1. aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym (zgodnym ze wskazanym powyżej w p.2.1.1., p.2.1.2. zakresie odpowiednio dla części 1, części 2 zamówienia) wydane na podstawie Ustawy z 13.9.2002 o produktach biobójczych (Dz.U.2015.242.j.t.).

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

4.12.2015 (14:30)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

7.12.2015 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

7.12.2015 (10:30)

Lire: 

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Dostawa chlorynu sodu

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Wykonawca na oferowany chloryn sodu, musi posiadać:

1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.

3. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.

4. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.

5. Aktualne świadectwo jakości produktu.

6. Miejscem poszczególnych dostaw jest Stacja Uzdatniania Wody Będzin, ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin.

Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – Dostawa kwasu solnego spożywczego

(…)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Wykonawca na oferowany kwas solny spożywczy, musi posiadać:

1. Aktualny Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Warszawa dopuszczający produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Aktualną Kartę Charakterystyki, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, z późniejszymi zmianami.

3. Deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami zharmonizowanymi wystawioną przez producenta.

4. Specyfikację techniczną oferowanego produktu.

5. Aktualne świadectwo jakości produktu.

6. Miejscem poszczególnych dostaw jest Stacja Uzdatniania Wody Będzin, ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

22.12.2015 (14:30)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.12.2015 (10:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

23.12.2015 (10:30)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00