Centrale des marchés
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil Udbuddet vedrører anskaffelse af håndværkerydelser til Hvidovre Kommunes Ejendomsafdeling (EA). EA er en afdeling under Kultur-, Teknik-, Miljø - og Arbejdsmarkedsforvaltningen (KTMA), som dri...
Hvidovre Kommune 2650Hvidovre kontakt@tohv.dk
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793705

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425751-2015
Udbuddet vedrører anskaffelse af håndværkerydelser til Hvidovre Kommunes Ejendomsafdeling (EA). EA er en afdeling under Kultur-, Teknik-, Miljø
- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (KTMA), som drifter og vedligeholder kommunens bygninger.Idet Hvidovre Kommune udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har Hvidovre Kommunebehov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts
- og vedligeholdelsesopgaver, og rammeaftalerne skal bidrage med at understøtte Ejendomsafdelingens målsætning om, at skabe optimale rammer for bygningernes brugere, borgere og medarbejdere.Hvidovre Kommune agter, at indgå rammeaftaler for drift
- og bygningsvedligehold inden for følgende 9 delaftaler.
- Delaftale 1, El-arbejder, herunder svagstrøm
- Delaftale 2, Glarmesterarbejder
- Delaftale 3, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum
- og vinylgulve, afslibning, lakering af trægulve
- Delaftale 4, Kloak og strømpeforing, herunder jord
- og betonarbejder og belægningsarbejder
- Delaftale 5, Malerarbejder
- Delaftale 6, Murerarbejder, herunder flise
- og klinkearbejder
- Delaftale 7, VVS og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder
- Delaftale 8, Ventilation (etablerings-, udskiftnings
- og reparationsopgaver)
- Delaftale 9, Tagarbejde.Den årlige totale volumen på delaftalerne er estimeret til 10 000 000 DKK ekskl. moms.De enkelte delaftaler forudsættes indgået med 3 virksomheder (Se nærmere i prækvalifikationsbetingelserne) for perioden 1.1.2016 til 31.12.2017. Hvidovre Kommune forbeholder sig retten til at forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder.Konkrete opgaver i rammeaftaleperioden vil blive tildelt efter en af følgende 2 metoder:
- opgaver under en, af Hvidovre Kommune fastsat, beløbsgrænse, vil blive tildelt efter en kaskademodel
- for opgaver over den fastsatte beløbsgrænse, vil der blive afholdt et miniudbud blandt leverandørerne på den respektive delaftale.De endelige rammeaftaler vil blive tildelt efter tildelingskriteriet »laveste pris«, hvilket fremgår af udbudsbetingelserne, som fremsendes til de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud. Det er alene de ansøgere, som Hvidovre Kommune opfordrer til at afgive tilbud efter prækvalifikationen, der vil få mulighed for at byde på opgaven. Det bemærkes, at det kun er muligt at fremsende 1 anmodning om prækvalifikation per delaftale pr. virksomhed eller konsortium, men samme virksomhed eller konsortium er velkommen til at byde ind på flere delaftaler.Prækvalificerede ansøgere, der bliver tildelt en rammeaftale på:
- Delaftale 1 (El-arbejder, herunder svagstrøm)
- Delaftale 4 (Kloak
- og strømpeforing, herunder jord og betonarbejder og belægningsarbejder)
- Delaftale 7 (VVS og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder)skal fra rammeaftalestart have opnået virksomhedsautorisation inden for pågældende fagområde. Hvidovre Kommune vil efterspørge kopier af relevante autorisationer i forbindelse med rammeaftaleindgåelse, og kan når som helst kræve dokumentation herfor.Prækvalificerede ansøgere, der bliver tildelt en rammeaftale skal fra rammeaftalestart på forlangende kunne fremvise en børneattest for alle relevante medarbejdere, der udfører de berørte opgaver på Hvidovre Kommunes lokation. Hvidovre Kommune kan når som helst kræve dokumentation herfor.Følgende opgaver er ikke omfattet af nærværende udbud:
- tømrer
- og snedkeropgaver
- CTS
- og energistyringsanlæg
- tekniske serviceaftaler på alarm, ventilation, elevatoreftersyn
- Esco-projekter
- it-kabling.Bemærk, at rammeaftalen ikke udelukker Hvidovre Kommunes brug af egne og eller andre håndværkere i akutte tilfælde såsom, men ikke begrænset til, storm
- og vandskader, kloak og tekniske installationer.I den forbindelse gøres opmærksom på, at Hvidovre Kommunes afdeling, »Bygningsservice« udfører følgende opgaver:
- tømrer-/samt snedkerarbejde
- reparationer af låse
- beredskab ved akut opståede skader (f.eks. afdækker og udbedrer efter indbrud)
- reparationer/montering af inventar
- graffitiafrensning
- mindre serviceopgaver vedr. el (delaftale 1).
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00