Centrale des marchés
Services juridiques
Tulli 00101Helsinki th.ict-hankinnat@tulli.fi
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Recherche France Helsinki Première publication
Archive

Services juridiques

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794200

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426450-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Finlande-Helsinki: Services juridiques

2015/S 235-426450

Tulli, PL 512, Tietohallinto, FI Helsinki 00101, FINLANDE. E-mail: th.ict-hankinnat@tulli.fi

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 3.10.2015, 2015/S 192-348026)

Objet:
CPV:79100000

Services juridiques

Procédure incomplète
La procédure de passation a été interrompue

Autres informations complémentaires

Hankinta on keskeytetty alla kuvatuin perustein.

1. Sovellettu hankintamenettely ja tarjouskilpailun vaiheet

Tulli julkaisi 1.10.2015 Tullin juridisen asiantuntijapalvelun hankintaa koskevan hankintailmoituksen. Tarjouspyynnöllä pyydettiin tarjouksia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesta Tullin juridisesta asiantuntijapalvelusta. Kyseessä oli puitejärjestely, johon oli tarkoitus valita avoimella menettelyllä kolme palveluntuottajaa.

Tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan 16.11.2015 klo 15:00 mennessä saapui viisi (5) tarjousta.

2 Päätöksen perustelut

2.1 Oikeusohjeet ja oikeuskäytäntö

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 73 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22) mukaan hankintayksikön tulee keskeyttämisen syyn arvioinnissa kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännössä hankinnan keskeyttäminen on katsottu mahdolliseksi, mikäli tarjouspyyntö on ollut virheellinen tai puutteellinen, eikä sen perusteella ole ollut mahdollista saada hankintayksikön tarkoittamia tarjouksia (mm. KHO 2004:29, MAO 123/09). Keskeyttäminen on ollut mahdollista myös hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen perusteella (mm. MAO 136-137/13 ja MAO 47/12).

2.2 Hankintamenettelyssä tapahtunut virhe

Tarjouspyynnössä tarjouksen vertailuperusteiksi ilmoitettiin vertailuhinta (painoarvo 60 %) ja laatu (vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus ja osaaminen, painoarvo 40 %). Vertailuhintana ilmoitettiin käytettävän tarjoajan nimeämien asiantuntijoiden osaamistasokohtaisesti painotetuista henkilötyötuntihinnoista muodostuvaa vertailuhintaa. Osaamistaso I:n painoarvo oli 20 %, osaamistaso II:n 40 % ja osaamistaso III:n 40 %.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen hintalomakkeen vertailuhinnan kaava oli rakennettu sellaiseksi, että kaikki tarjoajat nimeäisivät asiantuntijan kaikille kolmelle osaamistasolle. Tätä ei kuitenkaan tarjouspyynnössä eikä Tullin 26.10.2015 lähettämissä tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin annetuissa vastauksissa edellytetty. Tulli kertoi 26.10.2015 lähettämissään vastauksissa, että se käyttäisi tällaisten tarjousten (joissa siis nimettiin asiantuntijoita vain joihinkin osaamistasoista) osalta vertailuhintana nimettyjen asiantuntijoiden osaamistasokohtaisten henkilötyötuntihintojen keskiarvoa.

Edellä kuvattu menettely johtaisi siihen, että tarjouspyynnön mukainen osaamistasokohtaisten hintojen painoarvojakauma ei olisi kaikkien tarjoajien kohdalla sama ja ettei vertailu olisi tarjouspyynnössä esitetyn mukainen. Menettely olisi omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Lisäksi menettelyn korjaaminen jälkikäteen tarjoajien jo jätettyä tarjoukset olisi omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

3. Päätös

Tulli päätti keskeyttää juridisen asiantuntijapalvelun hankinnan, sillä hankintamenettelyssä on tapahtunut edellä kuvattu virhe, jonka korjaaminen muutoin ei ole tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua vaarantamatta mahdollista.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00