Centrale des marchés
Services de remise en état de matériel roulant
Województwo Pomorskie 80810Gdańsk zampub@pomorskie.eu +48 58 326 85 57
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de remise en état de matériel roulant

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794134

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426364-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Gdańsk: Services de remise en état de matériel roulant

2015/S 235-426364

Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, À l'attention de: Marzena Bielińska, Gdańsk 80-810, POLOGNE. Téléphone: +48 583268551. Fax: +48 583268557. E-mail: zampub@pomorskie.eu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.11.2015, 2015/S 217-396318)

Objet:
CPV:50224000

Services de remise en état de matériel roulant

Au lieu de: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57będącego własnością Województwa Pomorskiego w zakresie opisanym w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ (wzór umowy) w ramachprojektu p.n. „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork –Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemutransportowego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Elektryczny zespół trakcyjny (nazywany jest w niniejszej SIWZ w skrócie „ezt” lub „Pojazd”) – należy przez torozumieć elektryczną jednostkę trakcyjną składającą się z co najmniej jednego wagonu silnikowego i wagonówsterowniczych lub doczepnych, stanowiącą w warunkach ruchowych nierozłączną całość;

2. Podane w opisach nazwy własne oraz normy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwańjakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne podwarunkiem spełnienia co najmniej tego samemu poziomu technologicznego i wydajnościowego.

.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

I. WADIUM

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16.12.2015 r. do godz. 10:00

7. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój nr 4a najpóźniej do dnia 16.12.2015 r. do godz. 10:00

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

16.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

16.12.2015 (10:30)

Lire: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 będącego własnością Województwa Pomorskiego w zakresie opisanym w załączniku nr 7 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy) w ramach projektu p.n. „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork–Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Elektryczny zespół trakcyjny (nazywany jest w SIWZ w skrócie „ezt” lub „Pojazd”) – należy przez to rozumieć elektryczną jednostkę trakcyjną składającą się z co najmniej jednego wagonu silnikowego i wagonów sterowniczych lub doczepnych, stanowiącą w warunkach ruchowych nierozłączną całość.

2. Podane w opisach nazwy własne oraz normy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Działając w oparciu o art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wszędzie tam gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem spełnienia co najmniej tego samemu poziomu technologicznego i wydajnościowego.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

I. WADIUM

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 29.12.2015 r. do godz. 10:00.

7. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pokój nr 4a najpóźniej do dnia 29.12.2015 r. do godz. 10:00

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

29.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.12.2015 (10:30)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Zamawiający informuję, że na swojej stronie internetowej zamieścił pytania i odpowiedzi do SIWZ.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00