Centrale des marchés
Équipement de contrôle des parcs de stationnement
Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti 02070Espoo
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Équipement de contrôle des parcs de stationnement

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1793753

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
425859-2015
04/12/2015    S235    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Finlande-Espoo: Équipement de contrôle des parcs de stationnement

2015/S 235-425859

Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti, 2428900-5, PL 49, FI Espoo 02070, FINLANDE

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 17.11.2015, 2015/S 222-404104)

Objet:
CPV:34926000, 38700000, 34996300, 51214000, 34992000

Équipement de contrôle des parcs de stationnement

Horloges de pointage et compteurs similaires; parcmètres

Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation de parking

Services d'installation de parcmètres

Panneaux de signalisation et panneaux de signalisation lumineux

Au lieu de: 

I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et):

Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti

kts. tarjousten toimitusosoite

Espoo

II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):

Hankinnan kohteena on Jousenpuiston pysäköintilaitokselle tulevat pysäköinninhallinta- ja maksuautomaatiolaitteet sekä liikenteenohjauslaitteet tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Hankinta sisältää laitteiden asennuksen kaikkine materiaaleineen ja töineen. Lisäksi kytkennät tietoverkkoon koekäyttöineen ja muine käyttöönottotehtävineen sisältyvät hankintaan. Kokonaisuus tulee luovuttaa hyväksytysti tilaajalle ja myöhemmin valitulle operaattorille.

Runkokaapelointi, -putkitukset, tarvittavat apu-, jako- ja liitäntärasiat liittimineen on sisällytetty käynnissä olevaan rakennusurakkaan.

Kohteen osoite on Koivu-Mankkaantie, Espoo.

Laitoksessa on yhteensä 796 autopaikkaa. Paikat jakautuvat kerroksiin seuraavasti:

— kerros K1, 165 ap,

— kerros 1, 127 ap,

— kerros 2, 137 ap,

— kerros K2, 175 ap,

— kerros K3, 192 ap.

Pysäköintilaitos palvelee metron liityntäpysäköinnin lisäksi alueen asukaspysäköintiä sekä Urheilupuiston palveluita.

II.1.6) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV):

34926000, 38700000

III.2.1) Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

1) Vaatimus.

Ehdokkaan tulee olla rekisteröitynyt sijoittumismaansa lainsäädännön mukaiseen ammatti- tai elinkeinorekisteriin.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin:

1) Selvitys.

Ehdokkaan tulee liittää tarjoukseensa ammatti- tai elinkeinorekisterin ote (Suomessa kaupparekisteriote), joka ei saa olla vastaanottamisen määräaikana kahta (2) kuukautta vanhempi. Edellä mainittu ote tulee toimittaa myös tarjouksessa ilmoitetuista aliurakoitsijoista.

Jos ehdokas on muualta kuin Suomesta, tulee sen toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa se muulla hyväksyttävällä tavalla:

2) Vaatimus.

Ehdokkaalla on oltava työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus:

2) Selvitys.

Ehdokkaan tulee liittää tarjoukseensa työtapaturmavakuutuksen vakuutustodistus:

III.2.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

1) Vaatimus.

Ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden on oltava maksanut kaikki verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksunsa. Maksamattomien verojen tai maksujen maksusuunnitelmia ei hyväksytä:

1) Selvitys.

Ehdokkaan tulee liittää tarjoukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että ehdokas ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksut:

2) Vaatimus.

Ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden on oltava merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa:

2) Selvitys.

Ehdokkaan tulee liittää tarjoukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että ehdokas ja ilmoitetut alihankkijat ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä edellyttäessä (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta):

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

III.2.3) Tekninen suorituskyky:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Toimittajalla tulee olla vähintään yksi (1) vastaava referenssikohde, joka on valmistunut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana.

Referenssikohteen laajuus ja tilaajan yhteystiedot tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella.

IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:

22.12.2015 (12:00)

Lire: 

I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et):

Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti

2428900-5

PL 49

02070

Espoo

II.1.5) Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):

Korjausilmoitus:

Korjattu lomakkeeseen kohdan I.1 yhteystiedot ja kansallinen henkilötunnus, tarkennettu lomakkeeseen kohtaan II.1.5 hankinnan kuvausta, lisätty lomakkeeseen kohdassa II.1.6 CPV-koodeja, korjattu lomakkeen kohtaan III.2.1 sana "ehdokas" sanaksi "tarjoaja", korjattu lomakkeen kohtaan III.2.2 sana "ehdokas" sanaksi "tarjoaja", korjattu lomakkeen kohdassa III.2.1 kirjoitusvirheitä, korjattu lomakkeen kohdassa III.2.2. kirjoitusvirheitä, tarkennettu lomakkeen kohtaan III.2.3 tarjoajan teknistä suorituskykyä koskevaa vähimmäisvaatimusta sekä pidennetty lomakkeen kohtaan IV.3.4 tarjouksen jättämiselle asetettua määräaikaa. Hankintailmoituksen liitteitä on korjattu vastaavilta osin.

Hankinnan kohteena on Jousenpuiston pysäköintilaitokselle tulevat liikenteenohjaus-, pysäköinninhallinta- ja maksuautomaatiolaitteet tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Hankinta sisältää laitteiden asennuksen kaikkine materiaaleineen ja töineen. Lisäksi kaikki täydentävät kaapelointivedot, kytkennät tietoverkkoon koekäyttöineen ja muine käyttöönottotehtävineen sisältyvät hankintaan. Kokonaisuus tulee luovuttaa hyväksytysti tilaajalle ja myöhemmin valitulle operaattorille. Tässä hankinnassa olevat laitteet tai hallintajärjestelmä eivät saa olla operaattorisidonnaisia, vaan niiden tulee mahdollistaa operoivan tahon vapaa valinta.

Runkokaapelointi, -putkitukset, tarvittavat apu-, jako- ja liitäntärasiat liittimineen on toteutettu tarjouspyynnön liitteenä olevien sähkösuunnitelmien mukaisesti ja ne on sisällytetty käynnissä olevaan rakennusurakkaan. Ne eivät siten kuulu tämän hankinnan piiriin.

Kohteen osoite on Koivu-Mankkaantie, Espoo.

Laitoksessa on yhteensä 796 autopaikkaa. Paikat jakautuvat kerroksiin seuraavasti:

— Kerros K1, 165 ap

— Kerros 1, 127 ap

— Kerros 2, 137 ap

— Kerros K2, 175 ap

— Kerros K3, 192 ap.

Pysäköintilaitos palvelee metron liityntäpysäköinnin lisäksi alueen asukaspysäköintiä sekä Urheilupuiston palveluita.

II.1.6) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV):

34926000, 38700000, 34996300, 51214000, 34992000

III.2.1) Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

1) Vaatimus.

Tarjoajan tulee olla rekisteröitynyt sijoittumismaansa lainsäädännön mukaiseen ammatti- tai elinkeinorekisteriin.

Jos tarjoaja on muualta kuin Suomesta, tarjoajan tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin:

1) Selvitys.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa ammatti- tai elinkeinorekisterin ote (Suomessa kaupparekisteriote), joka ei saa olla tarjouksen vastaanottamisen määräaikana kahta (2) kuukautta vanhempi. Edellä mainittu ote tulee toimittaa myös tarjouksessa ilmoitetuista aliurakoitsijoista.

Jos tarjoaja on muualta kuin Suomesta, tulee sen toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta tai osoittaa vaatimuksen täyttyminen muulla hyväksyttävällä tavalla:

2) Vaatimus.

Tarjoajalla on oltava työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus:

2) Selvitys.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa työtapaturmavakuutuksen vakuutustodistus.

III.2.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

1) Vaatimus.

Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden on oltava maksanut kaikki verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksunsa. Maksamattomien verojen tai maksujen maksusuunnitelmia ei hyväksytä:

1) Selvitys.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksunsa sekä lakisääteiset eläkemaksut:

2) Vaatimus.

Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden on oltava merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa:

2) Selvitys.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä edellyttäessä (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t) Suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti

III.2.3) Tekninen suorituskyky:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida

Tarjoajalla tulee olla riittävä kokemus vastaavien pysäköinninhallinta-, maksuautomaatio- ja liikenteenohjauslaitteiden toimittamisesta ja asennuksesta. Tarjoajan on tullut suorittaa hyväksytysti ainakin yksi pysäköinninhallintalaitteet, maksuautomaatiolaitteet ja liikenteenohjauslaitteet asennuksineen sisältävä toimitus vastaavanlaiseen ympäristöön kuin mitä Jousenpuiston pysäköintilaitos on. Vastaavanlaisena ympäristönä tarkoitetaan vähintään 800 paikan pysäköintilaitosta. Mainitut laitteet on kaikki tullut toimittaa samaan kohteeseen. Toimituksen on tullut olla hyväksytysti vastaanotettu viimeisen kolmen (3) vuoden aikana tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Referenssikohteen tiedot tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella.

IV.3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika:

23.12.2015 (12:00)

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00