Centrale des marchés
Services d'assurance de véhicules à moteur
Országos Rendőr-főkapitányság 1139Budapest fulopgy@orfk.police.hu +36 1 443 5597
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services d'assurance de véhicules à moteur

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794187

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426427-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Hongrie-Budapest: Services d'assurance de véhicules à moteur

2015/S 235-426427

Országos Rendőr-főkapitányság, AK05982, Teve u. 4–6., À l'attention de: dr. Fülöp Gyula, Budapest 1139, HONGRIE. Téléphone: +36 14435597. Fax: +36 14435597. E-mail: fulopgy@orfk.police.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 4.11.2015, 2015/S 213-389599)

Objet:
CPV:66514110

Services d'assurance de véhicules à moteur

Au lieu de: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Gépjármű CASCO és elektronikus berendezések biztosítási szolgáltatása 10 % , minimum bruttó 50 000 HUF/káresemény önrészesedés alkalmazásával, a mellékelt dokumentációban szereplő járművek vonatkozásában, mely jelenleg 11 db 3,5 tonna alatti tehergépkocsi, 45 db személygépkocsi.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: A Biztosító a kárbejelentés napjától számított 2 munkanapon belül köteles írásban felvenni a kapcsolatot a károsulttal, a szemlével kapcsolatosan. A Biztosító köteles a szemlét a kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon belül elvégezni. E határidők elmulasztása esetén Biztosító késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja az érintett biztosítás havi összege, mértéke: minden késedelemmel érintett napra vonatkozóan a kötbéralap 1 %-a.

Biztosított jogosult a kötbér összegét a biztosítási díjból levonni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

A számlák kifizetése, az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, különösen annak 6:130 § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően történik, így a fizetési határidő a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi hiánytalan kézhezvételének napját követő 30. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kitöltött számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárnia.

A Kbt.130. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá.

A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 56. § (1) bekezdés a) b) és c) pontjában foglalt kizáró okok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell a kizáró okok hiányát a gazdasági szereplőnek igazolnia.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja esetén a kizáró okok igazolására magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt kell csatolni. Amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi.

Amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolás vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás benyújtása szükséges. Az igazolásának azt kell tartalmaznia, hogy van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja esetén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontját kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát.

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

2. A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. §-a tekintetében a 310/2011. Korm. rendelet 4. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni.

A 310/2011. Korm. rendelet 6. §-a értelmében azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott, az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 310/2011. Korm. rendelet 2-4. §-ában foglalt egyéb igazolási módok helyett.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti évben közbeszerzés tárgya (gépjármű flotta CASCO biztosítási szolgáltatás) elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata eredeti vagy másolati példányban az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— számlaszám(ok) megjelölése, felsorolása

— számlanyitás(ok) dátuma

— számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan, ha:

1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti évben közbeszerzés tárgyából (gépjármű flotta CASCO biztosítási szolgáltatás) származó, legalább 150 millió forint árbevétellel.

A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmas, ha a működésének ideje alatt a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 180 000 000 HUF-ot.

2. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban pénzügyi intézmény által vezetett bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, gépjármű flotta CASCO biztosítási szolgáltatás tárgyában nyújtott legjelentősebb szolgáltatásait (referenciáit) (megjelölve legalább a teljesítés idejét (év, hónap, nap) és helyét, a szerződést kötő másik felet (kontaktszemély megnevezésével, elérhetőségével), a szolgáltatás tárgyát (az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás összegét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

A referenciák ismertetését olyan részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) és (4) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan, ha:

1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db a közbeszerzés tárgyának megfelelő (gépjármű flotta Casco biztosítási szolgáltatás), legalább 60 000 000 HUF éves díjú gépjárműflotta referencia igazolással.

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen

További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az elektronikus árlejtés részletes szabályait Ajánlatkérő a dokumentációban határozza meg.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

15.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.12.2015 (10:00)

VI.3) További információk:

A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem

VI.3.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Ajánlattevők a dokumentációt munkanapokon 9:00–13:00 óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejáratának napján 9:00–10:00 óráig (helyi idő szerint) a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Közbeszerzési Osztály 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49. Parancsnoki épület fszt. 5. szobában, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint vehetik át.

A dokumentáció átvételekor meg kell adni legalább az alábbi információkat: átvevő (cég) neve, lakóhelye (székhelye), levelezési cím (amennyiben nem azonos a székhellyel), adószáma, telefonszáma, fax száma, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, elektronikus levelezési címe. A hibás vagy hiányos adatokból eredő következményekért kizárólag ajánlattevő felel.

Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődők számára (előzetes időpont egyeztetés alapján) térítésmentesen biztosítja a dokumentációba, illetve a műszaki leírásba való előzetes betekintést.

VI.3.2) Az ajánlatok értékelési szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

VI.3.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

[X] igen [ ] nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2); III.2.3)

A fentiek következtében a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

VI.3.4) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Nincs.

VI.3.5) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem

VI.3.6) Ajánlatkérő az eljárás keretén belül hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosít.

VI.3.7) Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 77. § (1) bekezdésnek megfelelően.

VI.3.8) A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződést ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejáratát követően és az ajánlati kötöttség letelte előtt köti meg.Az ajánlati kötöttség időtartama – arra való tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül sor – az ajánlat benyújtásától számított 60 nap.

Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az ajánlatok elbírásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérők és a nyertes ajánlattevő között megkötésre kerülő szerződés tervezetet az ajánlati dokumentáció részét képező IV. fejezet tartalmazza.

Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

I.3.9) Ajánlathoz csatolni kell az alábbi ajánlattevői nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat:

— Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint.

— A Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti összes adatot. Az ajánlat második oldala a „Felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

— Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) szerinti besorolásról a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján.

— Az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.

— Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, valamint az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősségvállalást tartalmazó nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá a közös ajánlattevők közötti feladat megosztás arányáról, és arról, hogy a közös ajánlattevőket ki fogja képviselni.

— Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) nyilatkozatot kell csatolni cégszerű aláírással ellátva. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

— Kapacitást nyújtó szervezet bevonása:

— Az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint köteles megjelölni az ajánlatában az alkalmasság igazolásában részt vevő – kapacitást nyújtó szervezetet(ket) – gazdasági szereplőt(ket), továbbá az eljárást megindító felhívás azon pontját és azon alkalmassági követelményét melynek igazolásában e szervezet(ek) közre fog(nak) működni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a fentiekre vonatkozó nyilatkozatban – attól függően, hogy Ajánlattevő mely alkalmassági követelmény igazolásához veszi igénybe a kapacitást nyújtó szervezetet – a Kbt. 55. § (6) bekezdése a), b) pontjainak megfelelő információk megadása is szükséges. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.

— Amennyiben Ajánlattevő a Kbt 55. § (5) bekezdés alapján más szervezet (személy) kapacitására kíván támaszkodni valamely alkalmassági követelmény tekintetében, úgy a kapacitást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

— Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozatot köteles csatolni a tekintetben, hogy az adathordozón elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, pl. PDF formátumban – szkennelve) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

— Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó, illetve az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) tekintetében az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Az aláírási címpéldányok, illetve aláírási minták egyszerű másolati példányban is benyújthatók.

— Amennyiben az aláíró(k) nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k).

— Amennyiben ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégkivonatból kitűnik, hogy a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell.

— Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy kapacitást nyújtó szervezetben az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.3.10) Egyéb információk:

Az ajánlatot 1 nyomtatott példányban valamint 1 elektronikus adathordozón is be kell benyújtani.

— az ajánlatot a papíralapon benyújtott ajánlat eredeti példányához csatolva szkennelve, vírusmentes, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható (pl.:.PDF) formátumban elektronikus adathordozón (pl.: CD-n) is be kell nyújtani.

— az eljárás során valamennyi, az ajánlattevő által készített és Ajánlatkérő részére írásban, telefaxon (+36 614327427 számra) vagy postán megküldött iratot (kivéve ajánlatot) egyidejűleg meg kell küldeni elektronikus levélben is a fretscho@kr.police.hu e-mail címre.

— Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatot NE KÜLDJE meg Ajánlatkérő e-mail címére.

— Az Ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést külön kérés nélkül is írásban telefaxon (+36 614327427 számra) vagy elektronikus levélben (fretscho@kr.police.hu e-mail címre) vissza kell igazolni.

A nyilatkozatok cégszerűen aláírva nyújtandóak be, ha az Ajánlatkérő egyéb dokumentum benyújtását kéri, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárni.

A jelen felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.

Ajánlattevőnek az ajánlatában az árat HUF-ban kell megadni.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a felhívásban meghatározottak szerint benyújtásra/átvételre kerültek. Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba való belépés és adminisztráció időigényét. Késedelmesen benyújtott ajánlat/hiánypótlás esetén erre való hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el.

Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit, valamint a csatolandó iratok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Lire: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

Gépjármű CASCO és elektronikus berendezések biztosítási szolgáltatása 10 % , minimum bruttó 50 000 HUF/káresemény önrészesedés alkalmazásával, a mellékelt dokumentációban szereplő járművek vonatkozásában, amely jelenleg 11 db 3,5 tonna alatti tehergépkocsi, 45 db személygépkocsi. A mennyiségi adatok a megadott értékhez képest + 30 %-kal változhatnak.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: A biztosító a kárbejelentés napjától számított 2 munkanapon belül köteles írásban felvenni a kapcsolatot a károsulttal, a szemlével kapcsolatosan. A biztosító köteles a szemlét a kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon belül elvégezni. E határidők elmulasztása esetén biztosító késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja az érintett biztosítás havi összege, mértéke: minden késedelemmel érintett napra vonatkozóan a kötbéralap 1 %-a.

Biztosított jogosult a kötbér összegét a biztosítási díjból levonni.

Részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

A számlák kifizetése, az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, különösen annak 6:130. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően történik, így a fizetési határidő a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei megrendelő általi hiánytalan kézhezvételének napját követő 30. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kitöltött számla vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárnia.

Kbt. 130. § (1): az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.

A részszámla és a végszámla kifizetése a Kbt. 130. § (5)–(6) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–8. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá.

A Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 56. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt kizáró okok hiányát a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja esetén, amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell a kizáró okok hiányát a gazdasági szereplőnek igazolnia.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja esetén a kizáró okok igazolására magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt kell csatolni. Amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző, vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat csatolása szükséges.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok hiányát a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi.

Amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolás vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás benyújtása szükséges. Az igazolásának a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § alapján tartalmaznia kell azt, hogy van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége, és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja esetén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontját kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja tekintetében a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. §-a tekintetében a 310/2011. Korm. rendelet 4. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni.

A 310/2011. Korm. rendelet 6. §-a értelmében azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. §-ában meghatározott, az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 310/2011. Korm. rendelet 2–4. §-ában foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A kizáró okok igazolásának módjáról a fentieken kívül a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.) közzétett „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatóban foglaltak irányadók. A kizáró okok fenn nem állását – a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében – a Közbeszerzési Hatóság által kiadott (KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.

Nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás feladásának napja.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti évben közbeszerzés tárgya (gépjármű flotta CASCO biztosítási szolgáltatás) elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata eredeti vagy másolati példányban az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— számlaszám(ok) megjelölése, felsorolása,

— számlanyitás(ok) dátuma,

— számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.

Sorba állítás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25.pontjában meghatározott fogalmat érti.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben).

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

1. az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti évben közbeszerzés tárgyából (gépjármű flotta CASCO biztosítási szolgáltatás) származó, legalább 150 000 000 HUF árbevétellel.

A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: ajánlattevő alkalmas, ha a működésének ideje alatt a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 135 000 000 HUF-ot;

2. az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban pénzügyi intézmény által vezetett bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, gépjármű flotta CASCO biztosítási szolgáltatás tárgyában nyújtott legjelentősebb szolgáltatásait (referenciáit) (megjelölve legalább a teljesítés idejét [év, hónap, nap] és helyét, a szerződést kötő másik felet [kontaktszemély megnevezésével, elérhetőségével], a szolgáltatás tárgyát [az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal], az ellenszolgáltatás összegét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).

A referenciák ismertetését olyan részletességgel kell benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 4. § 9. pontja, az 55. § (4)–(6) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)–(2) és (4) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db a közbeszerzés tárgyának megfelelő (gépjármű flotta Casco biztosítási szolgáltatás), legalább 45 000 000 HUF éves díjú gépjárműflotta referenciaigazolással.

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: 0 igen x nem (igen válasz esetén, ha szükséges). További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

28.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

28.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

28.12.2015 (10:00)

VI.3) További információk:

A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem.

VI.3.1) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk (adott esetben):

Ajánlattevők a dokumentációt munkanapokon 9:00–13:00 óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejáratának napján 9:00–10:00 óráig (helyi idő szerint) a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság, Gazdasági Ellátó Központ, Közbeszerzési Osztály, 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49., Parancsnoki épület fszt. 5. szobában, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint vehetik át.

A dokumentáció átvételekor meg kell adni legalább az alábbi információkat:

— átvevő (cég) neve,

— lakóhelye (székhelye),

— levelezési cím (amennyiben nem azonos a székhellyel),

— adószáma,

— telefonszáma,

— faxszáma,

— kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, elektronikus levelezési címe.

A hibás vagy hiányos adatokból eredő következményekért kizárólag ajánlattevő felel.

Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődők számára (előzetes időpont-egyeztetés alapján) térítésmentesen biztosítja a dokumentációba, illetve a műszaki leírásba való előzetes betekintést.

VI.3.2) Az ajánlatok értékelési szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

VI.3.3) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [X] igen [ ] nem.

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

— III.2.2),

— III.2.3).

A fentiek következtében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

VI.3.4) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások (adott esetben): nincs.

VI.3.5) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem.

VI.3.6) Ajánlatkérő az eljárás keretén belül hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosít.

VI.3.7) Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 77. § (1) bekezdésnek megfelelően.

VI.3.8) A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő szerződést ajánlatkérő és ajánlattevő a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10 napos időtartam lejáratát követően és az ajánlati kötöttség letelte előtt köti meg. Az ajánlati kötöttség időtartama – arra való tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül sor – az ajánlat benyújtásától számított 60 nap.

Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével vagy – annak visszalépése esetén – a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az ajánlatok elbírásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérők és a nyertes ajánlattevő között megkötésre kerülő szerződéstervezetet az ajánlati dokumentáció részét képező IV. fejezet tartalmazza.

Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

VI.3.9) Ajánlathoz csatolni kell az alábbi ajánlattevői nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat:

— ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint,

— a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti összes adatot. Az ajánlat második oldala a „felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a felolvasólap adatait tekinti mérvadónak. Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére,

— az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkv. tv.) szerinti besorolásról a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján,

— az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a %-os arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni,

— ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, valamint az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősségvállalást tartalmazó nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztás arányáról, és arról, hogy a közös ajánlattevőket ki fogja képviselni,

— az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) nyilatkozatot kell csatolni cégszerű aláírással ellátva. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

Kapacitást nyújtó szervezet bevonása:

— az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint köteles megjelölni az ajánlatában az alkalmasság igazolásában részt vevő – kapacitást nyújtó szervezet(ek)et – gazdasági szereplő(ke)t, továbbá az eljárást megindító felhívás azon pontját és azon alkalmassági követelményét melynek igazolásában e szervezet(ek) közre fog(nak) működni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a fentiekre vonatkozó nyilatkozatban – attól függően, hogy ajánlattevő mely alkalmassági követelmény igazolásához veszi igénybe a kapacitást nyújtó szervezetet – a Kbt. 55. § (6) bekezdése a), b) pontjának megfelelő információk megadása is szükséges. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni,

— amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján más szervezet (személy) kapacitására kíván támaszkodni valamely alkalmassági követelmény tekintetében, úgy a kapacitást nyújtó szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,

— ajánlattevő ajánlatában nyilatkozatot köteles csatolni a tekintetben, hogy az adathordozón elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, pl. .pdf formátumban – szkennelve) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik,

— az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó, illetve az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) tekintetében az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Az aláírási címpéldányok, illetve aláírási minták egyszerű másolati példányban is benyújthatók,

— amennyiben az aláíró(k) nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k),

— amennyiben ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégkivonatból kitűnik, hogy a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell,

— amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója vagy kapacitást nyújtó szervezetben az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat,

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,

— ajánlattevő csatolja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott nyilatkozatot,

— ajánlattevő csatolja az ajánlati ár részletezését a dokumentációban megadott táblázat szerint.

VI.3.10) Egyéb információk:

— az ajánlatot 1 nyomtatott példányban, valamint 1 elektronikus adathordozón is be kell benyújtani,

— az ajánlatot a papír alapon benyújtott ajánlat eredeti példányához csatolva szkennelve, vírusmentes, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható (pl. .pdf) formátumban elektronikus adathordozón (pl. CD-n) is be kell nyújtani. Amennyiben ellentmondás/eltérés tapasztalható a papír alapon benyújtott, valamint az elektronikus módon benyújtott ajánlat között, abban az esetben ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak,

— az eljárás során valamennyi, az ajánlattevő által készített és ajánlatkérő részére írásban, telefaxon (+36 14327427 számra) vagy postán megküldött iratot (kivéve ajánlatot) egyidejűleg meg kell küldeni elektronikus levélben is a fretscho@kr.police.hu e-mail címre,

— ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatot ne küldje meg ajánlatkérő e-mail címére,

— az ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax vagy e-mail) értesítést külön kérés nélkül is írásban telefaxon (+36 14327427 számra) vagy elektronikus levélben (fretscho@kr.police.hu e-mail címre) vissza kell igazolni.

A nyilatkozatok cégszerűen aláírva nyújtandóak be, ha az ajánlatkérő egyéb dokumentum benyújtását kéri, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárni.

A jelen felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó

Ajánlattevőnek az ajánlatában az árat HUF-ban kell megadnia.

Az alkalmassági követelmények igazolása során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem HUF-ban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a felhívásban meghatározottak szerint benyújtásra/átvételre kerültek. Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba való belépés és adminisztráció időigényét. Késedelmesen benyújtott ajánlat/hiánypótlás esetén erre való hivatkozást ajánlatkérő nem fogad el.

Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit, valamint a csatolandó iratok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az Ajánlatkérési dokumentáció módosítással érintett részei:

— Ajánlatkérési dokumentáció I. fejezet – Útmutató,

— III. kötet – Műszaki leírás,

— IV. fejezet – Biztosítási keretszerződés

A módosított ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye:

— a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlatkérési dokumentáció átvehetők az ajánlattételi határidő lejártáig az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2015/S 213-389599 hivatkozási szám alatt megjelent ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott címen. Ajánlattevők a dokumentációt munkanapokon 9:00–13:00 óráig (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejáratának napján 9:00–10:00 óráig (helyi idő szerint) a Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság, Gazdasági Ellátó Központ, Közbeszerzési Osztály, 1101 Budapest, Kerepesi út 47–49. Parancsnoki épület fszt. 5. szobában, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint vehetik át.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00