Centrale des marchés
Services de nettoyage
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 11200Bartoszyce przetargi@szpital-bartoszyce.pl +48 89 764 26 25
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.
Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.
Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Services de nettoyage

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

**

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1794136

Date de clôture estimée : 03/12/15
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/12/15)
426366-2015
04/12/2015    S235    - - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Bartoszyce: Services de nettoyage

2015/S 235-426366

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11, À l'attention de: Mirosław Czarnecki, Bartoszyce 11-200, POLOGNE. Téléphone: +48 897649484. Fax: +48 897642625. E-mail: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.11.2015, 2015/S 226-411719)

Objet:
CPV:90910000, 55321000

Services de nettoyage

Services de préparation de repas

Au lieu de: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 %

wartości zamówienia podstawowego.

II. Zmiana umowy

1. Strony na zasadzie art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg

zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w

następujących sytuacjach:

1) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody

Zamawiającego ani sporządzenia aneksu i odbywa się na podstawie pisemnej informacji;

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych;

3) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – w takim przypadku zmianie ulega wartość brutto umowy;

4) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy (np. w wyniku przekształceń, przejęć);

5) nastąpiła zmiana osób wskazanych w § 10 ust. 2.

2. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i

udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy.

3. Zmiana harmonogramu wydawania posiłków nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. Strony zobowiązują się, że w przypadkach:

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, dokonają – w terminie nie

dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez jedną ze stron Żądania zmiany, o którym mowa w ust. 5 poniżej

— zmiany Umowy (w formie aneksu) i odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął wskazany powyżej 30-dniowy termin, o ile

żądanie takie Szpital uzna za uzasadnione.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 powyżej, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania

od drugiej Strony dokonania odpowiedniej zmiany Umowy (dalej: „Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa

się wraz z uzasadnieniem (wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiającym

wyliczenia ww. zmian) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na pisemne żądanie drugiej Strony

złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez nią Żądania zmiany, Strona składająca

Żądanie zmiany winna niezwłocznie doręczyć drugiej Stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie

niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej

niż 7 dni. Niedoręczenie żądanych dokumentów skutkuje bezskutecznością żądania.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS-u.

Lire: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II. Zmiana umowy

1. Strony na zasadzie art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:

1) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu i odbywa się na podstawie pisemnej informacji;

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych;

3) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy (np. w wyniku przekształceń, przejęć);

4) nastąpiła zmiana osób wskazanych w § 10 ust. 2.

2. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy.

3. Zmiana harmonogramu wydawania posiłków nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. Strony zobowiązują się, że w przypadkach zmiany:

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, dokonają – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez jedną ze stron Żądania zmiany, o którym mowa w ust. 5 poniżej – zmiany Umowy (w formie aneksu) i odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął wskazany powyżej 30-dniowy termin.

4a. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia polegała będzie na tym, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wyliczona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, i obowiązywała będzie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 powyżej, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania od drugiej Strony dokonania odpowiedniej zmiany Umowy (dalej: „Żądanie zmiany”). Żądanie zmiany składa się wraz z uzasadnieniem (wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania Umowy oraz przedstawiającym wyliczenia ww. zmian) – w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Na pisemne żądanie drugiej Strony złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przez nią Żądania zmiany, Strona składająca Żądanie zmiany winna niezwłocznie doręczyć drugiej Stronie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni. Niedoręczenie żądanych dokumentów skutkuje bezskutecznością żądania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS-u.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00